Općinsko vijeće održalo redovnu 24. sjednicu, usvojen Proračun za 2023. godinu

Općinsko vijeće održalo redovnu 24. sjednicu, usvojen Proračun za 2023. godinu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu 24. sjednicu , 22. prosinca 2022. godine, u vijećnici nove zgrade Općine Prozor-Rama. Na usvojenom Dnevnom redu našlo se devet točaka, kao i pitanja i inicijative vijećnika. 

Pred vijeće je stavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna općine Prozor – Rama za 2022. godinu. Proračun općine Prozor-Rama za 2022. godinu sastoji se od : PRIHODI 25.154.466,00 KM i RASHODI 25.154.466,00 KM.

Prihodi i primici 27.108.000,00 KM a prema Rebalansu Proračuna 20.461.900,00 KM. Rashodi i izdaci 32.431.430,00 KM, a prema Rebalansu Proračuna 25.154.466,00 KM.

Prijedlog je usvojen s 12 glasova ZA,  4 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN.

Nakon što je vijeće usvojilo Nacrt Proračuna, a potom održana i Javna rasprava na kojoj su mogla sudjelovati sva pravna i fizička lica iz općine Prozor-Rama, danas je pred vijeće stavljen Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2023.godinu.

Prijedlog Proračuna općine Prozor-Rama tako se za 2023. godinu sastoji se od: PRIHODI 26.118.300,00 KM i RASHODI 26.118. 300,00 KM. Kako je spomenuto i ranije, osim poreznih i neporeznih prihoda, tekućih transfera i donacija, rashoda itd, veliki dio proračuna odnosi se na kapitalne transfere. Tu su sudjelovanje u izgradnji na regionalnom putu R418, pomoć za sanaciju i dogradnju OŠ “Marko Marulić” Prozor, “Fra Jeronim Vladić” Ripci, “Šćipe”, “Veselko Tenžera” Uzdol, “Ivan Mažuranić” Gračac, “Ustirama” i Srednje škole Prozor.

Općina Prozor-Rama jedna je od rijetkih koja ulaže velika sredstva upravo u mlađu populaciju, tako su u proračunu za 2023. godinu planirani troškovi za održavanje škola od 260 tisuća KM, isplata stipendija od 300 tisuća maraka, besplatan javni prijevoz za učenike za koji je prema Proračunu predviđeno gotovo milijun maraka. Tu je i potpora za upis u I. razred osnovne škole od 25 tisuća KM, a kako je u tijeku završetak projekta izgradnje vrtića “Ciciban”, u Proračunu je za iduću godinu planirano 440 tisuća KM.

“Proračun za 2023. je kapitalni, jer je za kapitalne transfere i izdatke predviđeno 10.562.000,00 KM. Nastavljamo s velikim projektima. Tu je dovršetak Dječjeg vrtića, Gradske tržnice i manji radovi na završetku zgrade općine, Gradske mrtvačnice te nastavak radova na pročistaču otpadnih voda. Graditi će se lokalni putovi i gradske ulice, a iznos koji je predviđen Proračunom je 3.500.000,00 KM. To nije dovoljno da se u cijelosti obnove lokalni putovi i gradske ulice, ali će predstavljati značajan pomak u odnosu na sadašnje stanje”, kazao je načelnik općine dr. Jozo Ivančević osvrnuvši se na Proračun za 2023. godinu.

Općina Prozor-Rama izdvaja značajna sredstva za javne institucije, socijalnu zaštitu, školstvo, kulturu, sport, humanitarne aktivnosti, prijevoz učenika i građana. Također se sufinanciraju javna poduzeća i subvencionira rad gradskog kolodvora. Za sve navedeno predviđeno je nešto više od 10 milijuna KM. Za poticaj upošljavanju izdvaja se 2 milijuna KM.

U Proračunu za 2023. godinu uključena je nova stavka za projekte energetske tranzicije, jer se u tom području pripremaju novi zakoni, a općina Prozor-Rama želi biti spremna.
 

Dio transfera odnosi se i na nabavku vozila za Dobrovoljno vatrogasno društvo “Rama”, kao i obnovu Vatrogasnog doma (Sud), gradnju gradskog trga i pratećih objekata, gradnja vrtića i tržnice, uređenje mrtvačnice itd. Općina Prozor-Rama bi prema proračunu za 2023. godinu trebala dobiti i punionicu za električne automobile. Velika i važna stavka jest nastavak izgradnje vodovoda u Gornjoj Rami, rekonstrukcija i izgradnja gradske i ostale kanalizacijske i vodovodne mreže-crpilište Krupić, projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje te izgradnja seoskih vodovoda. Prema Prijedlogu Proračuna za 2023. godinu, planirana je rekonstrukcija cesta i uređenje gradskih ulica s 1.500.000,00 KM, kao i uređenje pročelja u gradskim ulicama.

Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2023.godinu je usvojen s 12 glasova ZA i 6 glasova PROTIV.

Vijeće je tijekom današnje sjednice odlučivalo i o izvršavanju Proračuna općine za 2023. godinu. Odlučena je struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna, kao i način izvršavanja, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Odluka o izvršavanju Proračuna općine Prozor – Rama za 2023.godinu je usvojena s 12 glasova ZA, 5 glasova PROTIV te jednim glasom SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stavljena i Odluka o financiranju deficita iz gotovinskog toka. Prema ovoj Odluci odobrio bi se financijski aranžman – kreditno zaduženje u obliku dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu ili drugom obliku kratkoročnog zaduženja općine Prozor-Rama kod poslovne banke u visini do 5% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, a u svrhu financiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka.

Vijeće je Odluku usvojilo s 13 glasova ZA, 4 glasa PROTIV te jednim glasom SUZDRŽAN.

Na sjednici je danas bio i Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023.godinu. Plan i program redovnog održavanja javnih površina a posebno njegova realizacija, uz učešće građana kroz kulturu življenja, čine sliku grada ili bolje rečeno ogledalo su njegove sredine.

Komunalnu djelatnost održavanja komunalne čistoće na području općine Prozor-Rama obavlja jedino ovlašteno javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o. u većinskom vlasništvu općine Prozor-Rama.

Obim spomenutog plana i programa uključuje 14 kategorija poslova, a samo neke su strojno i ručno čišćenje javnih površina, pranje javnih površina, održavanje zelenih površina, odvodnja atmosferskih voda (drugih voda )sa javnih površina i održavanje hidrotehničkih objekata, odvoz otpada i drugog prikupljenog materijala, održavanje lokalnih i nekategoriziranih putova kroz cestarsku službu ili pak zimsko održavanje gradske zone. Općina Prozor-Rama subvencionira poduzeće u plaćama s 500 tisuća maraka, dok ukupna sredstva prema Proračunu za 2023. godinu iznose 800 tisuća KM.

Sredstva koja se prihoduju temeljem aktivnosti po ZKP-u nisu dostatna za normalno funkcioniranje Društva, te je potrebna posebna subvencija koja će omogućiti pozitivno poslovanje Društva u 2022-oj godini.

Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023.godinu je usvojen s 12 glasova ZA, 3 glasa PROTIV te 3 glasa SUZDRŽAN.

Donesen je i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor – Rama. Ovom odlukom se definiraju tehnički uvjeti za prodajne objekte prema Zakonu o unutarnjoj trgovini. Također je i definirano djelovanje ugostiteljskih objekata, a gdje moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu opreme i uređenja ugostiteljskog objekta, usluga, kao i drugi uvjeti propisani Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Prijedlog Odluke je usvojen s 11 glasova ZA te 6 glasova SUZDRŽAN.

Prema Prijedlogu Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama, dužnosti člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “RAMA” Prozor-Rama se razrješava dr. Stipo Cvitanović, član, predstavnik županijskog/kantonalnog Ministarstva, iz razloga podnesene ostavke.

Prijedlog Rješenja je usvojen s 15 glasova ZA, jednim glasom PROTIV te jednim glasom SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stoga stavljen Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama. Za člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “RAMA” Prozor-Rama, imenuju se dr. Ivka Babić, članica, predstavica županijskog Ministarstva.

Prijedlog Rješenja je usvojen s  17 glasova ZA i jednim glasom SUZDRŽAN. Posljednja točka Dnevnog reda odnosila se na pitanja i inicijative vijećnika.