OPĆINSKO VIJEĆE: Donesene odluke o novčanoj pomoći za novorođeno dijete, prvašiće, studente...

OPĆINSKO VIJEĆE: Donesene odluke o novčanoj pomoći za novorođeno dijete, prvašiće, studente...

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je danas, 31. siječnja 2023. godine, redovnu 25. sjednicu u gradskoj vijećnici.

Nakon usvojenog Dnevnog reda i predočenog Izvatka iz zapisnika s prethode sjednice na red je došao Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu. Ovim Programom Općinsko vijeće utvrđuje svoje poslove i zadaće, način izvršavanja, ciljeve, aktivnosti i djelovanja.

Samo neke od planiranih aktivnosti na vijeću jesu rasprave i odluke o stipendiranju, ispitivanju kvalitete vode, jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete, izboru Mjesnih zajednica i njihovom financiranju. Nadalje, stanju nezaposlenosti, korištenju pričuve, realizaciji kapitalnih projekata, zaštiti okoliša, izgradnji poslovnih zona itd.

Vijeće je Program usvojilo s 12 glasova ZA, dva glasa PROTIV i četiri glasa SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stavljena i Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene jednog m2 korisne stambene površine na području općine Prozor-Rama za prethodnu 2022.godinu. Vijeće je davalo suglasnost kojom se utvrđuje prosječna konačna građevna cijena jednog m2 korisne stambene površine na području općine Prozor-Rama za (prethodnu) 2022. godinu u iznosu od 600 KM.

Odluka je usvojena s 12 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽAN.

Mnoge mlade obitelji, ali i mladi bračni parovi koji tek namjeravaju imati djecu, u posljednjih su nekoliko godina odlučile ostati upravo u Rami mjestu koje im može pružiti mjesto za sigurno odrastanje djece od vrtića, škole pa dalje. Niz je odluka Općine Prozor-Rama koje se trude upravo tim obiteljima olakšati život. Jedna od njih je i Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023.godini.

Visina jednokratne novčane pomoći iz ove Odluke iznosi: 1.000 KM za prvo novorođeno dijete, 1.500 KM za drugo novorođeno dijete, 2.000 KM za treće i svako sljedeće novorođeno dijete i 10.000 KM za deseto novorođeno dijete u 2023.godini.

Vijeće je odluku usvojilo s 12 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽAN.

Još jedna u nizu pomoći za obitelji u Prozor-Rami jest Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za djecu upisanu u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor-Rama koja se pred vijećem našla kao peta točka Dnevnog reda.

Odlukom se utvrđuje visina novčane naknade za djecu koja su upisana u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor – Rama u iznosu od 250 KM po upisanom djetetu.

Vijećnica Mara Anđelić predložila je da se predviđeni iznos od 250 KM poveća na 300 KM, dok je iz kluba vijećnika HDZ-a BiH prijedlog 500 KM. Načelnik općine Prozor-Rama osvrnuo se na prijedloge te kazao da bi iznos koji je dovoljan za početak školske godine 400 KM.

Vijeće je odluku o novčanoj naknadi za prvašiće od 400 KM usvojilo jednoglasno s 19 glasova ZA.

Nakon što je u gradskoj vijećnici prethodno prezentiran Nacrt Strategije razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje od 2022. do 2027. godine, a potom i održana Javna rasprava na temu istog, finaliziran dokument Strategije stavljen je pred Općinsko vijeće Prozor-Rama.

Na današnjem vijeću je upravo Strategija dobila najviše kritika zbog šturih izvješća koja prema mišljenju vijećnika nisu potpuna. Josip Juričić, šef Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije osvrnuo se na upućene kritike te kazao kako je odaziv vijećnica na izradu Strategije, tijekom planiranja, prezentiranja i Javne rasprave bio loš.

Na glasovanje je dat prijedlog Zaključka da se Strategija razvoja vrati na određenu dopunu i doradu uz aktivnije sudjelovanje svih vijećnika koji imaju prijedloge.

Zaključak je usvojen je s 16 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.

 

STRATEGIJA 2022.-2027./PRIJEDLOG

Općina Prozor-Rama prije nekoliko je dana raspisala natječaj za stipendiranje studenata u ovoj akademskoj godini, a ovom je prigodom pred vijeće stavljena Informacija o stipendiranju studenata u prethodnoj akademskoj 2021./2022. godini.

Od ukupno pristiglih 213 zahtjeva, 196 studenta je ispunjavalo uvjete po Pravilniku o stipendiranju, i to studenti drugih i viših godina čije su stipendije isplaćuju za 10 mjeseci po 150 KM. U akademskoj 2021./2022. godini nije bilo stipendija koje se odnose na deficitarna zanimanja. Ukupna suma koja je isplaćena za stipendije u akademskoj 2021/22. godini iznosi 294 tisuća KM.

 

Posljednja točka dnevnog reda ostavljena je za pitanja i inicijative vijećnika. Upiti su bili razni. Vijećnik Ante Pavličević je postavio upit je li natječaj za projekte nevladinih organizacija poništen i hoće li biti raspisan novi. Od Načelnika je traži odogovor na mostarske kuloare o koaliciji Ivančevič-Čović.

Enes Manov je ispred Općine Prozor-Rama kazao kako je natječaj poništen jer je komisija donijela odluku kako nije bilo dovoljno kvalitetnih projekata, a novi natječaj će biti raspisan u ovoj godini.

Vijećnik Mahir Bobar tražio je izvještaj o sredstvima koja je Općina Prozor-Rama uplatila Domovima zdravlja “Rama” i “Šćipe” u periodu od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Riječ je bilo i o hitnoj intervenciji koja bi uključivala rekonstrukciju i sanaciju mostova za naselja kao što su Hudutsko, Lizoperci, Tošćanica, Ustirama i Gračanica. Riječ je o inicijativi vijećnika Tomislava Džalte i Mahira Bobara.