Održana Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, održanoj danas, vijećnici su jednoglasno podržali Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na prijedlog Sporazuma o utvrđivanju i reguliranju plaćanja iznosa naknade sukladno članku 6. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacijskih objekata s JP „Elektroprivreda“ BiH i davanje Suglasnosti općinskom načelniku za potpis Sporazuma.

U Sporazumu se , među ostalim, navodi da sporazumne strane suglasno utvrđuju da, zaključno s danom 31.12. 2017. godine, na ime razlike naknade i usklađivanja naknade temeljem kriterija potopljene površine i temeljem kriterija prikupljene vode, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo duguje općini Prozor-Rama ukupan iznos 4.684.815,79 KM
(slovima: četirimilijunašestoosamdesetčetiritisućeosamstopetnaestKM i 79pf).

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo se obvezuje da iznos razlike naknade od 4.398.640,42
KM (slovima: četirimilijunatristodevedestosamtisućašestočertdeset i 42/100 KM) uplati
općini Prozor-Rama na sljedeći način:
– 50 % u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisivanja ovog Sporazuma u
iznosu od 2.342.407,90 KM,
– ostalih 50 % u 4 jednaka mjesečna obroka po 685.601,97 KM počevši od prvog
mjeseca koji slijedi mjesecu potpisivanja ovog Sporazuma i to do 15. u tom mjesecu.

Vijećnici su na sjednici donijeli i Zaključak da se na temu problematike Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe “Rama” sazove tematske sjednica Općinskog vijeća do kraja ožujka tekuće godine, a da se točan datum održavanja odredi na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća.