Odluka o izboru ponuditelja za nabavu ogrjeva

Odluka o izboru ponuditelja za nabavu ogrjeva

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 01.06.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-26-3-19/17), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 01.06.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-26-3-19/17) pod nazivom: "Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj: 
"TTL" d.o.o. Prozor-Rama, Jaklići 37., općina Prozor-Rama.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu tražene robe.
Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva. 
Razlozi za odbacivanje druge primljene ponude, kao neprihvatljive, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
 
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.       5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka. 
 
Broj: 01/1-40-1090/17-4
Dana, 12.06.2017. god.
 
 
 
                 NAČELNIK
     Jozo Ivančević, dr.
       
       Dostavljeno:    
Službi za OUiDD općine Prozor-Rama,       
ponuditelju/-ima,
dosieu,
pismohrana.