Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Rekonstrukcija i nadogradnja Osnovne škole u Ustirami, općina Prozor-Rama”, koji je objavljen, dana, 03.07.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-23-3-18/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih pet (5) ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 03.07.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-23-3-18/15) pod nazivom: "Rekonstrukcija i nadogradnja Osnovne škole u Ustirami, općina Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj: "GTR" d.o.o. Mostar.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu predmetne robe.U predmetnom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda od kojih su  četiri (4) prihvatljive i to:      
  
1. "GTR" d.o.o. Mostar, čija cijena ponude iznosi: 215.560,68 KM (bez PDV-a) i ponuđeni popust od 8% (cijena sa popustom, bez PDV-a, iznosi: 198.315,83 KM),
2.  "Gradnja" d.o.o. Konjic, čija cijena ponude iznosi: 210.968,58 KM (bez PDV-a) i ponuđeni popust od 3% (cijena sa popustom, bez PDV-a, iznosi: 204.639,52 KM) ,
3. "Nevistić Commerce" d.o.o. Tomislavgrad, čija cijena ponude iznosi: 242.889,08 KM (bez PDV-a) i ponuđeni popust od 10% (cijena sa popustom, bez PDV-a, iznosi: 218.600,17 KM),
4. "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude: 220.233,98 KM       
           
 Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.           
 
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
 V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
                  NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr.