Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Asfaltiranje lokalnih betonskih i makadamskih cesta u općini Prozor-Rama I faza”, koji je objavljen, dana, 13.07.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-24-3-19/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih pet (5) ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.07.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-24-3-19/15) pod nazivom: "Asfaltiranje lokalnih betonskih i makadamskih cesta u Općini Prozor-Rama I faza",
izabran je sljedeći ponuditelj: "LIVNOPUTOVI" d.o.o. Livno.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu predmetne robe. U predmetnom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda od kojih su  četiri (4) prihvatljive i to:        
1. "KTM Brina" d.o.o. Posušje, čija cijena ponude iznosi: 497.222,82 KM (bez PDV-a) i ponuđeni popust od 3% (cijena sa popustom, bez PDV-a, iznosi: 482.306,14 KM),
2.  "HP Investing" d.o.o. Mostar, čija cijena ponude iznosi: 463.972,20 KM (bez PDV-a),,
3. "Babić" d.o.o. Jablanica, čija cijena ponude iznosi: 511.196,91 KM (bez PDV-a),
4. "Livnoputovi" d.o.o. Livno, sa cijenom ponude: 503.836,26 KM  (bez PDV-a) i ponuđeni popust od 10% (cijena sa popustom, bez PDV-a, iznosi: 453.452,63 KM.)     

Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.           
 
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
  
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                Jozo Ivančević, dr.