Obavještenje i poziv za usklađenje 2019.

Obavještenje i poziv za usklađenje 2019.

Općina Prozor - Rama, temeljem članka 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 28/06 i 2/10), članka 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) (u daljem tekstu: Pravilnik) i Odluke Načelnika Općine Prozor – Rama  broj: 01/1-29- 1770/19 od 14.06.2019.god.
 

OBAVJEŠTAVA
i javno poziva zainteresirane prijevoznike
 
Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom za usklađivanje redova vožnje autobusnih linija na području općine Prozor – Rama za 2019. i naredne  godine 
 Pozivaju se zainteresirani prijevoznici koji žele predložiti red ili redove vožnje za postupak usklađivanja općinskih  autobusnih redova vožnje, da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak usklađivanja. 
 Uz zahtjev za usklađivanje redova vožnje, prijevoznik je obvezan dostaviti: 
 Red vožnje kojim sudjeluje na postupku usklađivanja i to:  
 1.  u pisanom obliku (po tri primjerka), potpisano i ovjereno od strane prijevoznika, i 
 2. u elektronskom obliku na računalnom programu za obradu tablica (MS WORD, MS EXCEL, i sl...), snimljenom na CD-u, DVD-u ili USB stiku. 
 Uz svaki red vožnje dostaviti:  
 •  itinerer linije prikazan što je moguće detaljnije, jasnije i krupnije na    stranici formata A4 – po dva primjerka; 
 • cjenik za liniju – po dva primjerka. 
 1. Dokaze za sudjelovanje  prijevoznika na postupku usklađivanja redova vožnje iz članka 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:
  1.  Ovjerenu kopiju važeće licence "A" za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika ili potvrdu nadležnog županijskog-kantonalnog organa koji izdaje licence;
  2.   Izvod iz sudskog registra sa spiskom registriranih djelatnosti, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva;
  3.   Ovjerene kopije Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj) i Uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj);
  4. Uvjerenje izdano od nadležne ispostave Porezne uprave o izmirenim obavezama po osnovu plaćanja javnih prihoda,- original. Datum do kojeg su izmireni javni prihodi ne može biti stariji od 90 o dana u odnosu na dan objave oglasa za podnošenje dokumentacije u "Narodnim novinama HNŽ/K"; (Prijevoznik koji sudjeluje na postupku usklađivanja obavezan je dostaviti navedeno uvjerenje iako će povjerenstvo po službenoj dužnosti zatražiti od nadležne porezne uprave podatak o urednom izmirivanju obveza);
  5. Uvjerenje izdano od nadležne ispostave uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obvezama po osnovu plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV)- original. Datum do kojeg su izmireni indirektni porezi ne može biti stariji od 90 dana u odnosu na dan objave oglasa za podnošenje dokumentacije u "Narodnim novinama HNŽ/K"; (Prijevoznik koji sudjeluje na postupku usklađivanja obavezan je dostaviti navedeno uvjerenje iako će povjerenstvo po službenoj dužnosti zatražiti od uprave za indirektno oporezivanje podatak o urednom izmirivanju obveza);
  6. Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane nadležne porezne uprave, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u "Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije-kantona“; 
  7. Ovjerenu kopiju važećeg rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za sve autobuse koje posjeduje u vlasništvu; 
  8. Ovjerenu kopiju važećeg zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo - autobus; 
  9. Dokaz o uplati za troškove postupka usklađivanja, ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red vožnje, iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Rješenjem ministra Ministarstva prometa i veza HNŽ/K o visini uplate za postupak usklađivanja redova vožnje na županijskim-kantonalnim autobusnim linijama broj 08-01-29-1531/16 od 14.06.2016. godine. Predmetno rješenje će biti sastavni dio materijala za usklađivanje. Uplata se vrši na račun Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, otvoren kod Unicredit banke d.d. Mostar – žiro račun broj: 3380002200005953; vrsta prihoda: 722121; proračunska organizacija: 2401001;
  10. Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji, pored drugih elemenata ugovora, obavezno sadrži sljedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanata, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način stjecanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od tijela nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za usklađivanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika;
  11. Popunjen Spisak registriranih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata. 
3. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja redova vožnje moraju biti urađeni na propisanim obrascima i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usklađeni sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje koji se primjenjuje za usklađivanje redova vožnje na području Općine Prozor - Rama, objavljenim u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje („Službene novine Federacije BiH“, broj 91/14) i („Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“, broj: 2/14). 
4. Dokazi za sudjelovanje na postupku usklađivanja predaju se za svakog prijevoznika koji je upisan na red vožnje, osim u slučaju da kooperant ima poseban zahtjev sa propisanom dokumentacijom. 
5. Materijali za usklađivanje redova vožnje mogu se preuzeti u prostorijama Općine Prozor – Rama , Kralja Tomislava bb, Prozor, od strane opunomoćene osobe prijevoznika, uz podnesen zahtjev za preuzimanje materijala za usklađivanje.  
6. Zahtjev sa redovima vožnje i dokumentacijom za postupak usklađivanja se dostavlja u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti ili kutiji na kojoj je obavezno naznačeno: „POSTUPAK USKLAĐIVANJA – otvara Povjerenstvo“, osobno na Protokol Općine  ili putem pošte na adresu: 
 Općina Prozor – Rama. Kralja Tomislava bb,  88440 Prozor 
 7. Zahtjev za usklađivanje redova vožnje sa navedenom i propisanom dokumentacijom prijevoznik je dužan dostaviti Općini Prozor – Rama  najkasnije u roku od 30 dana računajući od narednog dana od dana objave ovog oglasa na općinskoj oglasnoj tabli i općinskoj web stranici.  
8. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani i neće biti uvršteni u postupak usklađivanja redova vožnje.