NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  3. (treću)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 21.12.2016. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 09,30 sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći
 D N E V N I    R E D
 
 
  1. Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor – Rama za 2016.godinu,
  3. Prijedlog Odluke o financiranju parlamentarnih skupina u Općinskom vijeću Prozor – Rama,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor – Rama,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela vijeća,
  6. Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2017.godinu,
  7. Prijedlog Odluka o izvršavanju Proračuna općine Prozor – Rama za 2017.godinu,
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor – Rama,
  9. Pitanja i incijative vijećnika.
 
 
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović