NAJAVA: Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

NAJAVA: Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

Nema telju članka 58. točka 4. i 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m   1. IZVANREDNU  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 13.2.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00  sati
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
  1. Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na prijedlog Sporazuma o utvrđivanju i reguliranju plaćanja iznosa naknade sukladno članku 6. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata sa JP „Elektroprivreda“ BiH i davanje Suglasnosti općinskom načelniku za potpis Sporazuma.
  2. Informacija o aktivnostima i problematici Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“.

 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK
                                      Esad E. Dželilović