NAJAVA: 19. sjednica OV-a Prozor-Rama

NAJAVA: 19. sjednica OV-a Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama  (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  19. (devetnaestusjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  28.6.2022. godine (UTORAKu zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00  sati
   
Za sjednicu predlažem sljedeći

 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.       Izvadak iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2.       Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama, sezona 2021/2022,
3.       Informacija o kontroli kvalitete vode za piće na području općine Prozor – Rama,
4.       Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola na području općine Prozor – Rama u školskoj 2022/2023. godini,
5.       Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,
6.       Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2021. godini na području općine Prozor – Rama,
7.       Pitanja i inicijative vijećnika.
 
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić