Nacrt Proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu

Nacrt Proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 13.11.2018 .godine, d o n o s i
 
Z A K L J U Č A K
 
  1. Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2019. godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga.Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 27.11.2018.godine (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor-Rama. Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči općine.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović

Priloženi dokumenti