Nacrt Proračuna općine Prozor-Rama za 2018. godinu

Nacrt Proračuna općine Prozor-Rama za 2018. godinu

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj:3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana ­­­­­­­­­­21.11.2017.godine,  d o n o s i
 
 Z A K L J U Č A K
 
 
  1. Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor-Rama za 2018.godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Proračuna. Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu proračuna provest će se javna rasprava 05.12.2017.god. (utorak) u 10,00 sati u prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor-Rama. Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
 
 
 
PREDSJEDNIK
                         Esad E. Dželilović

Priloženi dokumenti