Nacrt Odluke o sigurnosti i regulaciji prometa u općini Prozor – Rama

Nacrt Odluke o  sigurnosti i regulaciji prometa u općini Prozor – Rama

Temeljem članka 19. Statuta općine Prozor/Rama - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01) članka 111. i 112. Poslovnika o radu Općinskog vijaća Prozor-Rama  (“Službeni glasnik općine Prozor – Rama broj: 2/17”), Općinsko vijeće Prozor – Rama na sjednici održanoj dana 27.4.2021. godine, donijelo je
 

Z A K L J U Č A K
 
  1. Prihvaća se Nacrt Odluke o  sigurnosti i regulaciji prometa u općini Prozor – Rama,  kao dobra osnova za izradu prijedloga Odluke. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt Odluke dostaviti nadležnoj Općinskoj službi.
  2. Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
                                                PREDSJEDNIK
                           Ibro Plecić
 
                                                                 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA PROZOR-RAMA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-04-886/21
Dana: 27.4.2021 
 

PRIJEDLOG ODLUKE U PRILOGU

Priloženi dokumenti