Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u postupku “Uređenje i betoniranje putova u selima: Podbor, Zahum, Maglice, Kućani i Ploča” - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-8-3-4/16 objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 04.02.2016. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle dvije (2) ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik donio je
ODLUKU
o izboru ponuditelja

 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 04.02.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7- 3-8-3-4/16) pod nazivom: "Uređenje i betoniranje putova u selima: Podbor, Zahum, Maglice, Kućani i Ploča“ izabran je: "Beton" d.o.o. Prozor-Rama kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi - izvođenju naprijed navedenih radova.
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova.
U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude od kojih su dvije (2) prihvatljive, te je
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
"Beton" d.o.o. Prozor-Rama, čija cijena ponude iznosi: 79.684,29 KM (bez PDV-a),
"GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, čija cijena ponude iznosi: 86.197,78 KM (bez PDV-a),
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak
ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. St. (5) Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević