Konačna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Konačna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Načelnik Općine Prozor-Rama po razmatranim Prigovorima na Listu s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, broj: 87/21 od 23.11.2021. objavljenu na web stranici i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama dana 23.11.2021., u skladu sa Pravilnikom o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-1358/21 od 01.06.2021., objavljuje
 

 
KONAČNU LISTU S POPISOM KANDIDATA
 koji su ostvarili pravo za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
 
Redni broj Ime i prezime Broj bodova Iznos
1. Ilija Jurić 92 9.200,00 KM
2. Tadija (Bože) Džolan 88 8.800,00 KM
3. Davorka Džolan 85 8.500,00 KM
4. Ivana Bešker 85 8.500,00 KM
5. Ibro Hasanagić 85 8.500,00 KM
6. Josipa Ostojić 82 8.200,00 KM
7. Marina Rajič 82 8.200,00 KM
8. Ante Baketarić 81 8.100,00 KM
9. Darijo Miličević 80 8.000,00 KM
10. Josip Baketarić 80 8.000,00 KM
11. Džanan Mahmutbegović 80 8.000,00 KM
12. Sead Berić 80 8.000,00 KM
13. Ruža Jurić 80 8.000,00 KM
14. Marina Anić 80 8.000,00 KM
15. Karolina Pavković 80 8.000,00 KM
 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove liste se ne može izjaviti žalba. Konačna rang lista stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.
 
 
 
Načelnik                     
Jozo Ivančević