Izvještaj o održanom trećem mentorskom sastanku

Izvještaj o održanom trećem mentorskom sastanku

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizira u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2“ (ReLOaD2) u saradnji sa Općinom Prozor-Rama, 17.03.2023. godine u trajanju od 11.00 do 12.30 sati održan je treći (posljednji) od tri planirana mentorska sastanka za zainteresirane predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva (OCD).
 
Termin mentorskog sastanka je najavljen na zvaničnoj internet stranici Općini Prozor-Rama. Sastanku je, pored mentora i predstavnika Općine, prisustvovalo ukupno 5 predstavnika/ica  iz 3 OCDa ( 2 muškarca i 3 žene).
 
Činjenica da je ovo bio posljednji mentorski sastanak je u mnogo čemu uslovila i sam tok sastanka. U prvom dijelu analizirani su osnovni dokumenti, projektna aplikacija i prevashodno logički okviri organizacija koje su prisustvovale sastanku. Najviše pažnje je bilo usmjereno kao potrebi da se na jasan način definiraju ciljevi, prevashodno specifični cilj. U tom kontektsu organizacijama je posebno naznačena potreba da specifični cilj bude jasan, razumljiv i konkretan. Takođe je ponovno razmatran i odnos između specifičnog cilja i očekivanih rezultata. Predstavnicima organizacija je također sugerirano da same aktivnosti definiraju na način da bude jasno koju to aktivnost oni žele provesti. Ponovno su se podsjetili činjenice da se proračun izvodi iz aktivnosti i ono što nije definirano kroz aktivnosti ne može biti ni u proračunu. Dio sastanka je također posvećen i projektnoj aplikaciji, pri čemu je posebno naglašena činjenica da je neophodno da u prezentaciji problema koji rješavaju prikažu dokaze da to zaista i jeste tako odnosno da problem postoji.
 
Drugi dio sastanka je bio posvećen uglavnom pitanjima vezanim za proračun. Od posebnog interesa je bilo pitanje mogućnosti nabavke opreme kroz projekat. Mentor je učesnike podsjetio na pravila vezana za nabavku opreme koja su definirana kroz smjernice za aplikanta, ali također i potrebu da se svaka nabavka opreme obrazloži, odnosno da se jasno definira zašto je oprema potrebna i kako će se koristiti. Učesnici su još jednom upozoreni na potrebu da detaljno analiziraju aktivnosti te shodno toj analizi i budžetiraju troškove.
 
U zadnjem dijelu sastanka, razgovarano je o dokumentima koje je potrebno priložiti. Ponovno je skrenuta pažnja učesnicima da još jednom pregledaju smjernice za aplikanta i da u potpunosti poštuju pravila i kriterije koji su tamo naznačeni.
 
Na kraju sastanka izražena je zahvala od strane učesnika/ca mentoring procesa na pomoći koju su dobili od UNDP-a u procesu kreiranja projektnog prijedloga.
 
Rok za predaju kompletne projektne dokumentacije je 28. mart/ožujak 2023 godine.