Izmjene i dopune proračuna Općine Prozor - Rama za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Prozor - Rama za 2014. godinu
"Na 21. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 12. 2014. godine, vijećnici Općinskog vijeća Prozor-Rama usvojili su Izmjene i dopune Proračuna Općine Prozor-Rama za 2014. godinu."

Na 21. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 12. 2014. godine, vijećnici Općinskog vijeća Prozor-Rama usvojili su Izmjene i dopune Proračuna Općine Prozor-Rama za 2014. godinu. Kako to nalaže Zakon o proračunima u Federaciji BiH, sagledavana su sva kretanja prihoda i rashoda općine Prozor - Rama za ovu godinu te su uočena određena odstupanja. Na temelju tih odstupanja sačinjen je ovaj prijedlog Izmjena i dopuna proračuna naše općine za 2014. godinu.
Visina prihoda i rashoda koja su planirana ovim izmjenama utvrđena je u visini od 10.002.082,00 KM. Radi se o malom povećanju za 10,78 % u odnosu na plan koji su prije godinu dana usvojili na Općinskom vijeću.


U području prihoda planirano je održavanje poreznih prihoda na istoj razini na kojoj su planirani, dakle 1.920.000,00 KM, uz određene izmjene pojedinih vrsta prihoda unutar te grupe. Neporeznih prihoda planirano je prikupiti manje nego što je prethodno planirano, to jest 7.593.082,00 KM umjesto planiranih 8.010.000,00 KM. Jedino smanjenje odnosi se na naknade od hidroakumulacijskih objekata - ovaj prihod će podbaciti za 5,86%, dok su ostali prihodi u ovoj grupi povećani.
Od planiranih prihoda po osnovu grantova ostvariti ćemo ih manje za 791.000,00 KM ili za skoro 62 %. Najveći podbačaj odnosi se to da sada ne možemo očekivati grant za materijalne troškove škola i prijevoz učenika, što je u doba planiranja proračuna bila zakonska obveza Županije. Napominjem i sada da smo po ovom osnovu podnijeli tužbu nadležnom sudu za ranije neisplaćene naknade za prijevoz učenika osnovnih škola.


U oblasti rashoda novim planom predviđamo ih u istoj visini kao i prihode, dakle 10.002.082,00 KM. Napominjem da ovim iznosom u cijelosti pokrivamo onaj deficit koji je nastao u 2011. I 2012. godini. Njegov najveći dio podmiren je 2012. godine, a u ovu 2014. godinu smo ušli sa deficitom u visini od 346.222,00 KM, što smo vijećnicima obrazložili u Izvješću o izvršenju proračuna za 2013. godinu. 


Pojedine stavke rashoda imate pred sobom, pa ću ih kratko nabrojati:
Bruto plaće i naknade uposlenih po novom planu iznose 1.984.830,00 KM, što je povećanje od 12,07% u odnosu na prvobitni plan. Razlog za razliku sadašnjeg plana u odnosu na onaj koji smo donosili krajem prošle godine jeste u tome da je u međuvremenu došlo do primjene novih zakonskih rješenja, pa i odluka ovog Vijeća, te je smanjen topli obrok a povećana vrijednost osnovice za plaću.


Izdaci za materijal i usluge planiraju se u visini od 1.070.000,00 KM, što je 9,86 % više od ranijeg plana,
Tekući transferi i subvencije ukupno po novom planu iznose 3.510.150,00 KM, po ranijem planu za ovu godinu te stavke su iznosile 3.487.500,00 KM, što znači da tu imamo iznos koji je skoro identičan planiranom, to jest veći je tek za 0,65 % u odnosu na raniji plan. 


Izvršenje sudskih presuda je sada planirano u većem iznosu od ranijeg plana, a glavni razlog je presuda u korist tužitelja MAAČ Mostar koji je sudom dokazao da je uradio više nego što smo mu mi priznali i platili. Na ovoj stavci nalaze se sudski troškovi i kamate, a vrijednost radova je uključena u pripadajuće kapitalne projekte. Želim naglasiti da se nismo baš složili sa odlukom suda iako je moramo poštovati. Ovaj cijeli predmet smo obradili i uputili na razmatranje Vrhovnom sudu pa je moguće da će tu biti nekih novih rješenja.


Kod kapitalnih ulaganja planiralo se utrošiti 4.175.296,00 KM. Međutim, smanjenje prihoda se uvijek najviše odrazi na stavke kapitalnih ulaganja, pa novim planom predviđamo da ćemo tu utrošiti 2.664.800,00 KM. Iznos od 2.664.800,00 nije zanemariv iznos za kapitalna ulaganja, posebno što se radilo i o projektima kojima se osim našeg novca pridruživao i novac međunarodnih organizacija.


I na kraju, što se tiče rezerve, nju planiramo u istom iznosu u kojemu je ona bila planirana i usvojene kroz prijedlog Proračuna koji smo usvojili prije godinu dana. Predlažem vijećnicima da usvoje ova prijedlog izmjena i dopuna Proračunu naše općine za 2014. godinu.

Priloženi dokumenti