Objavljen JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu

Objavljen JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 04.3.2015. godine ("Službene novine FBiH" broj 17/15), dnevni listovi “Dnevni avaz“ i “Večernji list” od 04.3.2015. godine) Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu.
 


Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: pravne osobe, jedinice regionalne i lokalne uprave (kantoni, gradovi i općine), javne ustanove, privredna društva i druge pravne osobe.
Rok za prijavu: Javni konkurs je objavljen 04.3.2015. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.
Namjena sredstava
Predmet Javnog konkursa je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za programe/projekte, koji će se finansirati u okviru sljedećih programskih aktivnosti:
 
LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH, 

LOT 2. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša,
LOT 3. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka,
LOT 4. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoja lokalnih zajednica, 
LOT 5. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša,
LOT 6. Projekti u oblasti zaštite zraka i energetske efikasnosti,
LOT 7. Projekti u oblasti upravljanja otpadom.
 
Obavezna dokumentacija za prijavu (obavezna + dodatna obavezna dokumentacija po LOT-ovima) se dostavlja u roku od 30 dana od dana objave Javnog konkursa u “Službenim novinama FBiH” na adresu: Hamdije Čemerlića 39a, 71 000 Sarajevo, uz elektronski popunjene:

 Obrazac br. 1 JP 2015/01   >> PREUZMI (.doc)

  Obrazac br. 2 JP 2015/01    >> PREUZMI (.doc)

  Naljepnica za kovertu u kojoj se šalju prijave   >> PREUZMI (.pdf)


Spisak neophodne dokumentacije, uslovi kojima podnosioci prijave moraju udovoljavati, osnovni kriteriji odabira, kao i informacije o dodatnim općim odredbama Konkursa, mogu se pronaći u integralnom tekstu  Javnog konkursa Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za prijavu programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu.

Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, možete dobiti putem kontakt telefona 033 723 680 odnosno e-maila: [email protected].

Izvor: fzofbih.org

Priloženi dokumenti