Javni oglas za UN volontera/ku- Grad Mostar, Općina Prozor Rama i Općina Gacko

Javni oglas za UN volontera/ku- Grad Mostar, Općina Prozor Rama i Općina Gacko

Oglas za prijem jedne mlade osobe na poziciju volontera Ujedinjenih naroda u jednoj od sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Mostar, Općina Prozor Rama i Općina Gacko.

Trajanje ugovora: 6 mjeseci, puno radno vrijeme (uz mogućnost produžetka).
Odabrani/a volonter/ka UN-a će raditi u prostorijama gradske uprave iz koje dolazi, vremena pružajući podršku odabranim OCD u povećanju njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici.
Ovo je odlična prilika za sve zainteresirane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u promociju projekata civilnog društva, angažmanom kao Volonter/ka Ujedinjenih nacija (UNV), stažiranjem / praksom u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća mjesečna naknada. Potvrda o stažiranju / radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih naroda).

Opis poslova
Pod direktnim nadzorom menadžerice ReLOaD2 projekta, volonter/ka UN-a će:
 • Pružati podršku odabranim OCD kako bi unaprijedili svoju vidljivost na lokalnoj razini. Ovo će se obavljati putem održavanja online i uživo sastanaka sa OCD (zavisno od lokacije OCD na koje se nalaze), upoznavanja sa poslom koji OCD obavljaju i korisnicima s kojima rade, identificirati prakse i aktivnosti koje se mogu promovirati na lokalnom nivou, razviti tople ljudske priče o ovim praksama i pružiti podršku organizacijama za objavljivanje ovih priča na njihovim profilima društvenih mreža. Surađivati sa OCD u smislu unapređenja njihovih kapaciteta za promociju i vidljivosti njihovih aktivnosti i promjena koje oni postižu u svakodnevnom životu njihovih korisnika;
 • Pružati pomoć u promoviranju različitih aktivnosti koje ReLOaD2 provodi na lokalnom nivou (javni pozivi, forumi za građanske inicijative, dijalizi za mlade, treninzi i slično);
 • Pružiti pomoć u promoviranju ReLOaD2 najboljih praksi na lokalnom nivou kako bi se osiguralo da su građani upoznati sa projektnim aktivnostima i prilikama koje nude;
 • Povremeno pripremiti izvještaje o provedenim aktivnostima;
 • Izvršavati sve druge zadatke u okviru opisa posla koje mu dodijeli supervizor.
Kriteriji i uvjeti:
 • Završena srednja škola ili ekvivalentan stupanj obrazovanja. Visoka stručna sprema se smatra kao prednost;
 • Izvanredno poznavanje jednog od službenih jezika naroda u Bosni i Hercegovini;
 • Dobre komunikacijske vještine.
Broj radnih dana i trajanje:
Puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Lokacija rada: 
Jedna od jedinica lokalne samouprave zavisno do mjesta stanovanja odabranog UN volontera: Mostar, Prozor Rama i Gacko,  Bosna i Hercegovina

Prednosti:
Mjesečna naknada za troškove života volontera/ke u iznosu od 375 USD (prema važećem kursu konvertirano u BAM);
Zdravstveno osiguranje tokom trajanja ugovora;
Pravo na godišnji odmor;
Mogućnosti učenja i osobnog razvoja

Postupak podnošenja prijave:
Napomena: Volonter/ka UN-a u zajednici radi u mjestu stanovanja. Stoga, kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovu poziciju moraju biti stanovnici jedne od navedenih jedinica lokane samouprave i trebaju biti mlade osobe od 18 do navršenih 30 godina starosti.
Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem e-maila na adresu [email protected] najkasnije do 19. travnja 2023. godine:
 • Curriculum Vitae (CV)/životopis na službenim jezicima naroda u Bosni i Hercegovini koja sadrži:
Kontakt informacije (e-mail, broj telefona); datum rođenja; informacije o stupnju obrazovanja; informacije o prethodnom volonterskom radu; informacije o prethodnom radnom iskustvu, uključujući i neplaćeni radni angažman, pripravništvo, praksu itd.; informacije o računarskim vještinama; sve dodatne informacije koje kandidat smatra valjanima.
 • Motivacijsko pismo na jednom od službenih jezika naroda u Bosni i Hercegovini (250-500 riječi) u kojem ćete objasniti: Zašto želite sudjelovati? Na koji način ovo pripravništvo/praktično iskustvo može biti korisno za Vas i Vašu lokalnu zajednicu? Sve druge informacije koje kandidat smatra bitnim.
 • Kopija svjedočanstva/diplome;
 • Potvrda o vođenju na evidenciji nezaposlenih osoba (koju izdaje Služba za zapošljavanje);
 • Potvrda o prebivalištu na području jedne od navedenih jedinica loaklne samouprave
Prilikom slanja prijave putem emaila, u predmet poruke potrebno navesti „Prijava za mladu osobu, volonter/ka UN-a“.

Važna napomena:
 • Nepotpune, netočne i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje
 • Maksimalan broj bodova koji kandidat može dobiti na osnovu dostavljenog CV/životopisa je 30, a na osnovu motivacijskog pisma 50. Zbirni minimalni broj bodova koji kandidat/kinja mora imati da bi bio/la pozvan/a na intervju je 40.
 • Samo kandidati koji ispunjavaju gore navedene kriterije će se uzeti u razmatranje za intervju.
 • Postupak odabira kandidata će voditi ured UNV-a i UNDP-a u BiH
ReLOaD2
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između Europske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine.

ReLOaD2 nastavlja jačati participativnu demokraciju i proces europskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimuliranje poticajnog pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo.

Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS.

ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez

Projektom se potiču partnerske JLS na financiranje OCD-a na transparentan način koristeći razvojno orijentiran projektni pristup u skladu sa  lokalnim prioritetima. U sklopu komponente za mlade ReLOaD2 projekta planirano je da se poveća angažman mladih u rješavanje izazova u zajednici. Ovo je planirano kroz sprovedbu omladinskih inicijativa, organiziranje stažiranja / radne prakse za minimalno jednu osobu u 13 partnerskih JLS te jačanje vještina mladih kroz stručne / certificirane obuke, a sve s ciljem unapređenja njihovih ekonomskih perspektiva. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).

U okviru svojih aktivnosti, ReLOaD2 pruža i podršku odabranim OCD u domenu eksterne komunikacije i bolje promocije njihovog rada sa korisnicima na lokalnom nivou. Fokus će biti povećanju pažnje javnosti na usluge koje nude OCD kroz projekte koji su podržani u okviru ReLOaD2 projekta.