Odluke o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju

Odluke o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju

1.
Na temelju članka 72. st. (3) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.), a nakon što je prvorangirani ponuditelj propustio potpisati ugovor o nabavi u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju
 
I
U otvorenom postupku javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.) pod nazivom: "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini", za Lot br. 1. (relacija: Varvara-Rumboci-Jaklići-Ripci) dodjeljuje se ugovor drugorangiranom ponuditelju: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 197,14 KM (bez PDV-a).
II
            U naprijed opisanom postupku javne nabave usluga za Lot br. 1., ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude - obje prihvatljive.
            Dana, 11.10.2018. donesena je Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-40-1645/18-4.1, kojom je dodjeljen ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika za Lot br. 1. ponuditelju: "Terzić" d.o.o. Konjic, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 173,00 KM (bez PDV-a).
            Obzirom da je prvorangirani ponuditelj: "Terzić" d.o.o. Konjic propustio potpisati predmetni ugovor u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, to se u skladu sa odredbom čl. 72. st. (3) točka e) ZJN prijedlog ugovora dostavlja drugorangiranom ponuditelju, po naprijed navedenom Lot-u, a to je ponuda "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama.
III
            Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru ponuditelja za Lot 1. (broj: 01/1-40-1645/18-4.1 od 11.10.2018. god.).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
2.
Na temelju članka 72. st. (3) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.), a nakon što je prvorangirani ponuditelj propustio potpisati ugovor o nabavi u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju
 
I
U otvorenom postupku javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.) pod nazivom: "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini", za Lot br. 2. (relacija: Kovačevo Polje-Ripci) i Lot br. 3. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac) dodjeljuje se ugovor drugorangiranom ponuditelju: "Varvara" d.o.o. Prozor-Rama, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 211,11 KM (bez PDV-a) za Lot 2. i 123,95 KM (bez PDV-a) za Lot 3.
II
            U naprijed opisanom postupku javne nabave usluga za Lot br. 2. i Lot br. 3., ugovorno tijelo je zaprimilo po dvije (2) ponude - obje prihvatljive.
            Dana, 11.10.2018. donesena je Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-40-1645/18-4.2 za Lot 2. i Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-40-1645/18-4.3 za Lot 3., kojima je dodjeljen ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika ponuditelju: "Terzić" d.o.o. Konjic, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 163,00 KM (bez PDV-a) za Lot 2. i 111,00 KM (bez PDV-a) za Lot 3.
            Obzirom da je prvorangirani ponuditelj (za oba lot-a): "Terzić" d.o.o. Konjic propustio potpisati predmetni ugovor u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, to se u skladu sa odredbom čl. 72. st. (3) točka e) ZJN prijedlog ugovora dostavlja drugorangiranom ponuditelju, po naprijed navedenim Lotovima, a to je ponuda "Varvara" d.o.o. Prozor-Rama.
III
            Ovom Odlukom stavljaju se van snage Odluke o izboru ponuditelja za Lot 2. i Lot 3. (broj: 01/1-40-1645/18-4.2 i  br. 01/1-40-1645/18-4.3, obje od 11.10.2018. god.).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.  Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
3.
Na temelju članka 72. st. (3) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.), a nakon što je prvorangirani ponuditelj propustio potpisati ugovor o nabavi u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju
 
I
U otvorenom postupku javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.) pod nazivom: "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini", za Lot br. 4. (relacija: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor) i Lot br. 6. (relacija: Here-Kute-Šćipe) dodjeljuje se ugovor drugorangiranom ponuditelju: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 197,14 KM (bez PDV-a) za Lot 4. i 200,00 KM (bez PDV-a) za Lot 6.
II
            U naprijed opisanom postupku javne nabave usluga za Lot br. 4. i Lot br. 6., ugovorno tijelo je zaprimilo po dvije (2) ponude - obje prihvatljive.
            Dana, 11.10.2018. donesena je Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-40-1645/18-4.4 za Lot 4. i Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-40-1645/18-4.6 za Lot 6., kojima je dodjeljen ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika ponuditelju: "Terzić" d.o.o. Konjic, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 172,00 KM (bez PDV-a) za Lot 4. i 173,00 KM (bez PDV-a) za Lot 6.
            Obzirom da je prvorangirani ponuditelj (za oba lota): "Terzić" d.o.o. Konjic propustio potpisati predmetni ugovor u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, to se u skladu sa odredbom čl. 72. st. (3) točka e) ZJN prijedlog ugovora dostavlja drugorangiranom ponuditelju, po naprijed navedenim Lotovima, a to je ponuda "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor.
III
            Ovom Odlukom stavljaju se van snage Odluke o izboru ponuditelja za Lot 4. i Lot 6. (broj: 01/1-40-1645/18-4.4 i br. 01/1-40-1645/18-4.6, obje od 11.10.2018. god.).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
4.

Na temelju članka 72. st. (3) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.), a nakon što je prvorangirani ponuditelj propustio potpisati ugovor o nabavi u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju
 
I
U otvorenom postupku javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 16.07.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-56-3-21/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 50/18 od 20.07.2018. god.) pod nazivom: "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2018/19 godini", za Lot br. 11. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor; Blace-Prozor) dodjeljuje se ugovor drugorangiranom ponuditelju: JILPP "Rama Tours" Prozor-Rama, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 208,57 KM (bez PDV-a).
           
II
            U naprijed opisanom postupku javne nabave usluga za Lot br. 11., ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude - obje prihvatljive.
            Dana, 11.10.2018. donesena je Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-40-1645/18-4.10, kojom je dodjeljen ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika za Lot br. 11. ponuditelju: "Terzić" d.o.o. Konjic, sa ponuđenom cijenom po jednom voznom danu u iznosu od: 181,00 KM (bez PDV-a).
            Obzirom da je prvorangirani ponuditelj: "Terzić" d.o.o. Konjic propustio potpisati predmetni ugovor u roku koji mu je odredilo ugovorno tijelo, to se u skladu sa odredbom čl. 72. st. (3) točka e) ZJN prijedlog ugovora dostavlja drugorangiranom ponuditelju, po naprijed navedenom Lot-u, a to je ponuda JILPP "Rama Tours" Prozor-Rama.
III
            Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru ponuditelja za Lot 11. (broj: 01/1-40-1645/18-4.10 od 11.10.2018. god.).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.