Odluka o usvajanju plana javnih nabava Općine Prozor-Rama za 2017. godinu

Odluka o usvajanju plana javnih nabava Općine Prozor-Rama za 2017. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2017. godinu, Načelnik Općine 
donosi
 
 
ODLUKU
 O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2017. GODINU 
 
Članak 1.
            Planom javnih nabava općine Prozor-Rama za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”) općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo u smislu čl. 4. st. 1. ZJN BiH utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga, radova u kalendarskoj 2017. godini.
 
Članak 2.
            Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2017. god.
 
Članak 3.
            Plan nabava sadrži slijedeće podatke:
–                    predmet postupka nabave (opis roba, usluga,radova) i šifru iz JRJN (Jedinstveni rječnik javnih nabava);
–                    procjenjenu vrijednost predmeta javne nabave (bez PDV-a);
–                    vrstu postupka javne nabave;
–                    okvirni datum pokretanja postupka nabave;
–                    okvirni datum zaključenja ugovora;
–                    izvor financiranja.
 
Članak 4.
            Osim nabava roba, usluga i radova, navedenih u Planu nabava, nabave će se provoditi i u drugim (hitnim) slučajevima sukladno odredbama ZJN BiH.
 
Članak 5.
            Ugovorno tijelo (Općina) zadržava pravo da u Planu nabava promijeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabave, iz razloga utemeljenog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabave, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.
 
Članak 6.
            Plan nabava ne sadrži nabavu sredstava zaštite i spašavanja unutar organizacijske jedinice Odsjek za opću upravu i civilnu zaštitu, za koje se donosi poseban plan sukladno odredbama zakona koji se odnosi na zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća.
           
 
Članak 7.
            U Planu nisu sadržane nabave koje se provode u okviru projekata prekogranične suradnje financiranih od strane EU (IPA Fond), jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.
 
Članak 8.
Plan nabava će biti objavljen na službenoj web stranici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Proračuna.
 
 
Članak 9.
Plan nabava za 2017. godinu je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
 
 
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2017. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
     ROBE
1. Uredski materijal i toneri (za općinske službe i osnovne škole) 30192000-1 49.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda I kvartal I kvartal Proračun
(konto: 613411, 614125)
 
2. Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole općine Prozor-Rama za 2017. godinu 09135100-5 90.000,00 KM Otvoreni postupak I kvartal I kvartal Proračun
(konto: 614125, 614311,
614121)
 
3. Nabava sredstava za održavanje čistoće za tijela uprave općine Prozor-Rama 39830000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum 2017. 2017. Proračun (konto: 613324)  
4. Gorivo za vozila 09100000-0 17.094,00 KM Konkurentski zahtjev I kvartal I kvartal Proračun (konto 613510)  
5. Nabava drva za ogrijev za osnovne škole i korisnike soc. pomoći Centra za soc. rad 03413000-8 32.500,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda II kvartal III kvartal Proračun (konto: 614125, 614311)  
6. Tiskarski materijal 22000000-0 6.000,00 KM Izravni sporazum I kvartal I kvartal Proračun  
7. Nabava sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole na području općine P-R 39830000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum 2017. 2017. Proračun (konto:   614125)  
8. Izrada reklamnog materijala za sajam "Dani šljive" 22462000-6 5.000,00 KM Izravni sporazum III kvartal III kvartal Proračun (konto 614515)  
9. Nabava potrošnog materijala za održav. javne rasvjete na podr. općine P-R 31530000-0 20.000,00 KM Konkurentski zahtjev I kvartal III kvartal Proračun (konto 821221)  
10 Nabava opreme i namještaja za objekat nove zgrade Općine u Prozoru 39130000-2 250.000,00 KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821211)  
11 Nabava kompjuterske opreme 30200000-1 6.000,00 KM Izravni sporazum 2017. 2017. Proračun (konto 821300)  
12 Reciklažno dvorište – uređenje i nabava opreme 39300000-5 299.145,29KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821216)  
     USLUGE
13 Zimsko održavanje lokalnih cesta 90620000-9 128.205,12KM Otvoreni postupak II kvartal III kvartal Proračun
(konto 613724)
 
14 Prijevoz učenika osnovnih škola i Srednje škole 60112000-6 632.478,64KM Otvoreni postupak II kvartal III kvartal Proračun
(konto 614243)
 
15 Održavanje programskog paketa (Docunova, Datanova, Finova) 72267000-4 8.500,00 KM Pregovarački postupak bez. obj. I kvartal I kvartal Proračun
(konto 613712)
 
16 Ugostiteljske usluge 55000000-0 7.000,00 KM Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH 2017. 2017. Proračun (konto 613914)  
17 Registracija motornih vozila 66514110-0 6.000,00 KM Izravni sporazum I kvartal I kvartal Proračun
(konto 613523)
 
18 Usluge popravke i održavanja vozila 50112000-3 8.547,00 KM Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH 2017. 2017. Proračun
(konto 613723)
 
19 Usluge medijskog oglašavanja 79341000-6 10.000,00 KM Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH 2017. 2017. Proračun (konto 613991)  
20 Servisiranje i održavanje uređaja za grijanje (u javnim ustanovama) 50000000-5 4.000,00 KM Izravni sporazum  
III kvartal
 
III kvartal
 
Proračun (konto 614125, 614311, 614121)  
21 Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 90921000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum 2017. 2017. Proračun (konto 613994)  
22 Iznajmljivanje i montaža štandova za sajam "Dani šljive" 98300000-6 6.000,00 KM Izravni sporazum III kvartal III kvartal Proračun (konto 614515)  
23 Izrada Gl. projekta vodovoda i kanalizacije Sinjske ulice u Prozoru 71242000-6 30.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto 615248)  
24 Izrada Glavnog projekta lokalne ceste Ripci-Šćit 71242000-6 20.000,00  KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto 615248)  
25 Izrada Glavnog projekta objekta Dječji vrtić u Prozoru 71242000-6 20.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto __ )  
     RADOVI
26 Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Prozoru 45252127-4 936.000,00 € (EIB 402.600,00 €, Općina 533.400,00 €)  
FIDIC - Žuta knjiga
2017. 2017. Kreditna sredstva (EIB) i  sredstva iz Proračuna  
27 Izgradnja kanalizacijskih kolektora i vodovodne mreže do lokacije uređaja za pročišćavanje 45231300-8 200.000,00KM   Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
28 Uređenje i asfaltiranje lokalnog puta Ripci-Šćit 45233223-8 400.000,00KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
29 Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže ulica: V. Lukića, Ć. Truhelke i Zagrebačke ulice u Prozoru 45231300-8 1.025.641,00 KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224, 821612)  
30 Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže ulica: S. Radića i M. Gupca u Prozoru 45231300-8 500.000,00 KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224, 821612)  
31 Izgradnja AB potpornih zidova u naseljima na području općine Prozor-Rama 45262620-3 100.000,00 Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto ___ )  
32 Izgradnja Gradske tržnice / II faza 45213140-6 256.410,25KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821213)  
33 Betoniranje lokalnih putova 45233220-7 300.000,00KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
34 Održavanje lokalnih putova 45233141-9 70.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
35 Izgradnja puta Jaklići-Draševo 45233120-6 100.000,00KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
36 Izgradnja vodospreme Čukur 45247270-3 250.000,00KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
37 Izgradnja vodovoda Uzdol 45332200-5 128.205,12KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
38 Izgradnja pristupnih staza i stepeništa u  Prozoru 45233160-8 20.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto
821612)
 
39 Gradski stadion-izgradnja svlačionica 45212230-7 213.675,21KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto
821215)
 
40 Uređenje i asfaltiranje dijela Splitske ulice u Prozoru 45233223-8 300.000,00KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821612)  
41 Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta u općini Prozor-Rama 45233223-8 1.150.000,00 KM Otvoreni postupak
- okvirni sporazum
2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
42 Sanacija i dogradnja O.Š. "Šćipe" u Šćipama 45214200-2 85.470,00 KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 615266)  
43 Izgradnja i uređenje partera oko objekta O.Š. "Ustirama" 45262600-7 30.000,00 KM Konkrentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto 615270)  
44 Sanacija O.Š. "Fra Jeronima Vladića" Ripci 45214200-2 8.547,00 KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto   615278)  
45 Izgradnja objekta Dječjeg vrtića u Prozoru 45214100-1 170.940,17  KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto ___ )  
46 Sanacija i rekonstr. seoskih dvorana i igrališta u općini Prozor-Rama 45262600-7 128.205,12 KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 615221)  
47 Dogradnja objekta nove zgrade Općine u Prozoru 45213150-9 190.000,00 KM Otvoreni postupak 2017. 2017. Proračun (konto 821211)  
48 Natkrivanje – betoniranje potoka Prozorčica 45262600-7 40.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto 821612)  
49 Izgradnja vodoopskrbe naselja Gračac-dodatni radovi 45332200-5 90.598,29 KM Pregovarački postupak bez obj. 2017. 2017. Proračun (konto 821224)  
50 Izgradnja regionalnog puta R418b: Dobroša-Glibe i Kute-Ščipe-dodatni radovi 45233120-6 78.000,00 KM Pregovarački postupak bez objave 2017. 2017. Proračun (konto 615251)  
51 Izgradnja i uređenje prostora gradske ljekarne 45262600-7 51.282,05 KM Konkurentski zahtjev 2017. 2017. Proračun (konto ___ )  

NAČELNIK     
                                                                                                                                  Jozo Ivančević, dr.