Odluka o izboru ponuditelja u postupku javne nabave goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama

Odluka o izboru ponuditelja u postupku javne nabave goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2015. godinu (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 16.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-4-3-4/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle samo jedne (1) ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 16.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-4-3-4/15) pod nazivom: "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2015. godinu",
izabran je sljedeći ponuditelj: "EURO PETROL" d.o.o. Prozor, Kralja Tomislava b.b. Prozor, općina Prozor-Rama.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, jedini dostavio ponudu za nabavu tražene robe, koja je ujedno odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća.
U skladu sa čl. 89. Zakona, kada ugovorno tijelo primi jednu prihvatljivu ponudu dodjeljuje ugovor tom ponuditelju.
III
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka. 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.