Izmjene i dopune plana javnih nabava općine prozor-rama za 2022. godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabava općine prozor-rama za 2022. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu br. 01/1-11-3050/21 od 28.12.2021. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2022. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 

O D L U K U
 O USVAJANJU II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2022. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”), kako je navedeno niže u tabeli.
 
 
II. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2022. GODINU
 
U Plan nabava, pod rednim brojem 44., dodaje se sljedeća nabava:   
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
                                 
44 Nabava rabljenog vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama 34144210-3 300.000,00 KM Otvoreni postupak 2022. 2022. Proračun (konto 615311)  
 
 
Nabava koja nije bila predviđena Planom nabava za 2022. god., a za koju je već provedena procedura javne nabave prije donošenja ovih Izmjena i dopuna Plana javnih nabava za 2022. godinu, dodaje se u Plan nabava pod rednim brojem 45. kako slijedi:
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
 
45 Nabava skulpture “Ramski gastarbajter 92311000-4 107.000,00 Pregovarački postupak bez obj. obavijesti Postupak pokrenut  Odlukom o nabavi od 28.03.2022. godine Svibanj 2022. god. Proračun (konto 821334)  
 
 
                                                                        Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu br. 01/1-11-3050/21 od 28.12.2021. god., kao i Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu od 09.03.2022. god., ostaju na snazi nepromijenjene.
 
 
                                                                        Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
                                                                                                               
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.