Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu

Broj: 01/1-16-3/19-2
Datum, 03.07.2019. godine

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu br. 01/1-16-3/19 od 03.01.2019. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2019. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 

O D L U K U
 O USVAJANJU II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2019. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se u pogledu procijenjene vrijednosti postupaka nabave, vrste postupka javne nabave, te se u Plan nabava uvrštavaju postupci nabave koji nisu bili ranije planirani.
 
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2019. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
U točkama 42. i 43. Plana nabava mijenja se iznos procijenjene vrijednosti kako slijedi:
42 Rekonstrukcija krova O.Š. "Ivan Mažuranić" Gračac 45214200-2 75.000,00 KM Konkurentski zahtjev I kvartal II kvartal Proračun (konto  615311)  
43 Izgradnja vodovodne mreže naselja Gornji Lug 45332200-5 490.000,00 KM Otvoreni
postupak
I kvartal II kvartal Proračun (konto
821224)
 
 
U točki 46. Plana nabava dodaje se u nazivu nabave mjesto Perići, tako da navedena točka glasi:
46 Radovi na regulaciji rijeke i potoka u mjestima Gračac, Ustirama i Perići 45246000-3 250.000,00 KM Otvoreni postupak II kvartal II kvartal Proračun (konto 821223)  
 
U točki 54. Plana nabava (koja je dodana Izmjenama i dopunama Plana od 25.03.2019. god.) mijenja se vrsta postupka javne nabave :                                      
54 Nabava i ugradnja audio opreme za općinsku Vijećnicu 32321200-1 70.000,00 KM Pregovarački postupak /bez obj. obavijesti 2019. 2019. Proračun (konto 821211)  
 
U Plan nabava, pod rednim brojem 55. i 56., dodaju se sljedeće nabave:                                      
55 Izgradnja rezervoara u mjestu Grevići 45247270-3 20.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2019. 2019. Proračun (konto 821224)  
56 Nabava i postavljanje rasvjete na parteru nove zgrade Općine u Prozoru 31500000-1 20.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2019. 2019. Proračun  
57 Nabava usluga izrade Monografije Rama 79800000-2 30.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2019. 2019. Proračun  
              
                            
 

                                                                        Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu br. 01/1-16-3/19 od 03.01.2019. god., ostaju na snazi nepromijenjene.
 
 
                                                                        Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr.