POZIV NA JAVNU RASPRAVU

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Na osnovu Memoranduma o suradnji potpisanog između Općine Prozor – Rama i Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg financira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), objavljuje se
 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU
 
Pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva i zainteresirani pojedinci da sudjeluju u javnoj raspravi koja će se održati u prostorijama Općine Prozor-Rama, u utorak 15.2.2022. godine sa početkom u 11:00 sati sa slijedećim točkama dnevnog reda:
  • Informacije o ReLOaD2 projektu
  • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Prozor-Rama u ReLOaD2 projektu za 2022. godinu
  • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima:
 
1. MLADI
1.1 Afirmacija omladinskog aktivizma
1.2 Projekti koji rade na unapređenju znanja i vještina mladih za istraživanje, razvoj i inovacije
1.3 Projekti koji podstiču sticanje znanja i veština neformalnim obrazovanje za djecu i mlade
 
2. SPORT
2.1 Afirmacija sporta kod djece i mladih
2.2 Unapređenje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva
 
3. SOCIJALNA POLITIKA
3.1 Ljudska prava i ravnopravnost spolova
3.2 Socijalna inkluzija, poboljšanje kvaliteta života i zaštita mentalnog zdravlja lica sa invaliditetom i članova njihovih porodica
3.3 Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta
 
4. KULTURA

4.1 "Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva"
 
5. ZAŠTITA OKOLIŠA I RURALNI RAZVOJ
5.1 Jačanje svijesti kroz edukaciju stanovništva o važnosti zaštite okoliša
5.2 Jačanje javne svijesti o važnosti sortiranja otpada
5.3 Projekti koji pomažu zaštiti životne sredine i jačanju građanskog volonterizma
5.4 Projekti koji podstiču  unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama sa posebnim akcentom na poljoprivredu