Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 37. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 37. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je danas, 27. veljače 2024. godine, redovnu 37. sjednicu u vijećnici Općine Prozor-Rama. Prema usvojenom Dnevnom redu, vijeće se osvrnulo na Izvadak iz zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama.

Obzirom da je vijećnik Ilija Šarčević podnio ostavku, tijekom današnje sjednice svoj vijećnički mandat započela je Ivana Galić. Prema prijedlogu vijećnika Pere Kovačevića, u današnji je Dnevni red uključena nova točka dnevnog reda o imenovanju Martine Nevistić u Komisiju za Statut i propise umjesto vijećnika Ilije Šarčevića. Vijeće je prijedlog usvojilo s 15 glasova ZA i pet glasova SUZDRŽAN.

Potom u trećoj točki Dnevnog reda na Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica u općini Prozor-Rama.

Odluka se odnosi na izbore za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Prozor-Rama, a koji će se održati u periodu od 18.3. do 20.5. 2024.godine, po rasporedu koji utvrdi Povjerenstvo za provođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica u sastavu:

 • Matej Burić, predsjednik
 • Slaven Bošnjak-Šudić, član
 • Ivica Pavlović, član
 • Marinko Cvitanović, član
 • Indira Kazić, član
 • Elmin Islamović, član

Mjesto i vrijeme održavanja izbora bit će objavljeno na oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama, oglasnim pločama Mjesnih zajednica, kao i u medijima. Za mjesto održavanja izbora mogu se odrediti prostorije osnovne škole ili druge prostorije u mjesnim zajednicama.

Vijeće je Prijedlog Odluke usvojilo s 13 glasova ZA,  dva glasa PROTIV i pet glasova SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stavljen i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor-Rama. Postotak iz spomenute odluke se u ovom prijedlogu povećava s 0,5% na 0,6%. Odluka se odnosi na obračun minulog rada, koji se sada vrši prema novoj stopi.

Vijeće je Prijedlog Odluke usvojilo s 14 glasova ZA i šest glasova SUZDRŽAN.

Vijeće je na današnjoj sjednici razmatralo i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor-Rama za 2024.godinu.

U Odluci o izvršavanju Proračuna općine Prozor-Rama za 2024. godinu („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 5/23“) u Članku 20. Stavak 2. mijenja se i glasi: “Osnovica za obračun plaća uposlenicima općinskih tijela uprave općine Prozor-Rama za razdoblje od 01.01.-31.12.2024.godine utvrđena je u dogovoru između Općinskog načelnika i Sindikata državnih službenika i namještenika tijela uprave općine Prozor-Rama u iznosu od 425,00 KM.”

Vijeće je Prijedlog Odluke usvojilo s 13 glasova ZA, jednim glasom PROTIV i dva glasa SUZDRŽAN. Dva se vijećnika nisu izjasnila.

Pred vijeće je danas stavljeno Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za 2023. godinu s Izvješćem o korištenju sredstava pričuve. U navedenom Izvješću o izvršenju Proračuna stoji:

Prihodi i primitci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu od 28.222.641,00 KM, od čega je do 31.12.2023. godine ostvareno 28. 219.143,00 KM odnosno 99,99 %. Porezni prihodi su planirani 3.184.900,00 KM, a ostvareni su u iznosu 3.267.983,00 KM što je 102,61 % u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 22.561.900,00 KM, a ostvareni su 22.639.460,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 100,34 %. Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 2.391.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 2.226.859,00 KM što je 93,14 %.

Primitci planirani su u iznosu 84.841,00 KM, a ostvareni 84.841,00 KM što je 100,00 % u odnosu na planirano. Rashodi i izdatci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu 24.185.690,00 KM , od čega je do 31.12.2023. godine izvršeno 23.362.357,00 KM što je 96,60 % u odnosu na planirano. Deficit iz 2022. godine iznosi 36.077,00 KM. Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren suficit u iznosu od 4.820.709,00 KM.

Također, vijećnici su primili i izvješće o korištenju sredstava pričuve.

PRIČUVA-1.1.-31.12.-2023.

Pred vijeće je također stavljeno Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka Službi za upravu općine Prozor-Rama u 2023.godini, kao i Informaciju o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor-Rama.

U periodu od zadnjeg izvješća na OV o kontroli i kvaliteti vode za piće, za period od: 1.9. 2023 – 1.1. 2024 god. izvršeno je: 15 uzorkovanja i analiza vode javnog vodovoda od strane Javno komunalno poduzeće „Vodograd“ d.o.o. Za siječanj i veljaču 2024. god. izvršeno je osam uzorkovanja vode javnog vodovoda.

Voda za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava u 92 % iznosu ocijenjena je kao zdravstveno ispravna, 8 % kao neispravna u periodu od 1.1. 2023. do 1.1. 2024.

Neispravna voda (četiri uzorka ili 8 %) koja je uzeta istog dana od strane JKP „Vodograd“ d.o.o. i upućena na analizu u ZZJZ/HNŽ nije odgovarala Pravilniku iz razloga greške pri rukovanju opremom za kloriranje. U kratkom vremenu nakon dojave iz ZZJZ o neispravnosti vode, djelatnici JKP identificirali su uzrok i odmah otklonili kvar.

Zdravstvena ispravnost uzoraka vode za piće iz javne vodoopskrbe na području općine Prozor-Rama za period: 01.01.2024. – 01.03.2024. god, iznosi 100%. U navedenom periodu JKP „Vodograd“ d.o.o. vršio je uzorkovanje vode za piće iz javnog vodovodnog sustava na pet lokacija i za analizu uzeo osam uzoraka vode.

 • Upravna zgrada komunalnog ………… 2 uzorka vode,
 • Kamenolom Podbor ………………….……. 2 uzorka vode,
 • Česma Rumboci …………………….……….. 2 uzorka vode
 • Česma Ripci ……………………………………. 1 uzorak vode
 • Baković Ripci ………………………..…………. 1 uzorak vode

Zdravstvena ispravnost vode za piće iz ostalih vodoopskrbnih objekata za period 1.1. 2023. -1.2. 2024. god, pokazala je ispravnost od 25% i 75% neispravnih uzoraka, od osam uzetih.

U ovim slučajevima se radi o činjenici da se ne vrši dezinfekcija i ne održavaju vodoopskrbni objekti, odnosno ne provode se sanitarno-tehnički uvjeti. Rezimirajući dobivene rezultate i izolirane patogene mikroorganizme fekalnog zagađenja (E. Coli, Enterococcus spp. i ostali koliformi) možemo reći da ovakva voda predstavlja visok zdravstveni rizik za stanovnike koji je koriste unatoč postojanju blizine priključaka javnog vodovoda koji je pod nadzorom. Ovi vodoopskrbni objekti nisu pod stalnim nadzorom a o njima treba da brinu korisnici iste.

INFORMACIJA O KONTROLI I KVALITETI VODE ZA PIĆE

Pred vijeće je također stavljena i Informacija Službe-Ispostave za zapošljavanje Prozor-Rama o stanju nezaposlenosti za 2023.godinu. Prema podacima Porezne uprave, u 2023. godini bilo je 1377 uposlenih prema sjedištu poslodavca, a 1832 prema prebivalištu uposlenika.

Prema informaciji od 31.12. 2023. godine, nezaposlenih u općini Prozor-Rama bilo je ukupno 1708. Gledajući prema ukupnom broju registriranih nezaposlenih na evidenciji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (25 401), općina Prozor-Rama drži 6,72%.

Najviše je nezaposlenih ekonomista, pravnika, kriminalista, socijalnih radnika, građevinskih inženjera, logopeda itd.

INFORMACIJA O STANJU NEZAPOSLENOSTI ZA 2023.GODINU