Održana 39. sjednica Općinskog vijeća Prozor - Rama

Održana 39. sjednica Općinskog vijeća Prozor - Rama

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je svoju redovitu 39. sjednicu na kojoj se našlo 18. točaka dnevnog reda.

Nakon usvojenog  Izvatka iz zapisnika s  predhodne  38. sjednice pred  pred vijećnike  je stavljen  Prijedlog Odluke o izmjeni i utvrđivanju granica između katastarskih općina Zahum i Varvara na području općine  Prozor-Rama, koji je usvojen sa 16 glasova.

Treća točka dnevnog reda bila je izmjene i dopune Proračuna općine Prozor – Rama za 2024.godinu, usvojena je sa 12 glasova za, 2 glasa protiv, 6 suzdržanih.

Usvojena je i  točka dnevnog reda Izvješće o realizaciji Programa, projekata i mjera Strategije razvoja općine Prozor – Rama po sektorskim planovima za razdoblje 2011. – 2022.godina.

Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 1.1. -  31.3.2024.godine, zbog nepravilnosti  i uočenih  tehničkih grešaka točka je ostavljena za sljedeću  sjednicu Općinskog vijeća.

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja „Rama“ za 2023.godinu iznijeli su  dr. Boris Faletar i dr. Mara Anđelić, te se osvrnuli na probleme  u kojim se nalaze. Točka je usvojena sa 18 glasova za, 2 suzdržana.

Informacija o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja „Prozor“ Šćipe za 2023.godinu, primljena na znanje.

Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Prozor – Rama za 2023.godinu, iznijela je ravnateljica Mara Franjić, i točka je jednoglasno usvojena sa 20 glasova.

Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Dječiji vrtić „Ciciban“ Prozor za 2023.godinu, iznijela ravnateljica Julijana Juričević. Točka je usvojena sa 19 glasova za.

Usvojena su točke: Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor – Rama za 2023.godinu, Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU „Narodna knjižnica Rama“  Prozor – Rama za 2023.godinu.

Točke dnevnog reda ,Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite građana u 2023.godini, Informacija o stanju socijalne zaštite građana, Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period  1.1. – 31.3.2024.godine, primljene su na znanje vijećnicima.

Zadnja točka dnevnog reda bila je otvorena za pitanja i incijative vijećnika.