Općinsko vijeće održalo redovnu 34. sjednicu

Općinsko vijeće održalo redovnu 34. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je danas, 29. studenoga 2023. godine, 34. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Nakon što se vijeće u prvoj točki Dnevnog reda osvrnulo na Izvadak iz zapisnika s prethode sjednice, krenulo se na ostale točke.

Pred vijeće je potom stavljen Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama. Ovom odlukom se utvrđuje Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama, a koji se odnosi na potrebu za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata.

Vijeće je Prijedlog usvojilo jednoglasno.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi Općine Prozor-Rama također se našao na današnjem Dnevnom redu. Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi Općine Prozor-Rama („Službeni glasnik Općine Prozor-Rama “, broj: 3/15) u dijelu koji se odnosi na oblast poduzetništva i obrta, oblast prostornog uređenja, urbanizma, građenja i zaštite okoliša i oblast imovinskopravnih poslova.

IZMJENE TAKSI

Vijeće je Prijedlog usvojilo s 13 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN.

Pred OV je stavljen i Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu i utvrđivanje granice između katastarskih općina Zahum i Varvara na području općine Prozor-Rama.

Imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
  • Filip Bilić, Ba.ing.geod., Predsjednik
  • Anica Burić, ing geod., zamjenik predsjednika
  • Nikola Džolan, član, predstavnik k.o. Zahum
  • Robert Ivić, zamjenski član, predstavnik k.o. Zahum
  • Ivan Baketarić, član, predstavnik k.o. Zahum
  • Mirko Baketarić, zamjenski član, predstavnik k.o. Zahum
  • Salko Bašinac, član, predstavnik k.o. Varvara
  • Semir Bašinac, zamjenski član, predstavnik k.o. Varvara
  • Marko Vidakušić, član, predstavnik k.o. Varvara
  • Mara Kordić, zamjenski član, predstavnik k.o. Varvara

Zadaća Povjerenstva iz Članka 1. ovog Rješenja je da, zajedno sa nadležnim organima općine Prozor–Rama i Federacije BiH, a sukladno Zakonu o premjeru i katastru nekretnina, Pravilniku o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina i Pravilniku o snimanju detalja, utvrdi, obilježi i izmjeni granicu između katastarskih općina Zahum i Varvara.

Vijeće je Prijedlog usvojilo s 18 glasova ZA i jednim glasom SUZDRŽAN.

Vijeće je na današnjoj sjednici dalo suglasnost na nacrt Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama BiH sa 14 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN.

Načelnik općine Prozor-Rama donosi Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama BiH Postupak pružanja pravnih usluga pod nazivom: “Odvjetničke usluge u predmetu br. 58 O Ps 25 8178 22 Ps (univerzalna usluga)” pokreće se u skladu sa čl. 10a. točka d) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

“Općina Prozor-Rama je tužitelj u predmetu protiv JP “Elektroprivreda HZHB” d.d. Mostar kod Općinskog suda u Mostaru, predmet br 58 0 Ps 258178 22 Ps vs 19.690.917,99 KM. Obzirom da se radi o veoma složenom predmetu, Općina, pored Općinskog javnog pravobranitelja i uz njegovu suglasnost, ima potrebu dodatno angažirati i odvjetnika odnosno odvjetnički ured”, stoji u obrazloženju te se dodaje kako se traži angažman odvjetnika/odvjetničkog ureda koji ponudi prihvatljivu cijenu za ugovorno tijelo, a nakon provedenog istraživanja tržišta. Iako je u pitanju postupak izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama, ugovorno tijelo će, kako bi osiguralo transparentnost postupka, provesti istraživanje tržišta.

Vijeće je također zaprimilo Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za period od 1.1. do 30.9. 2023. godine

Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu od 26.118.300,00 KM, od čega je do 30.09.2023. godine ostvareno 12.841.838,00 KM odnosno 49,17%. Porezni prihodi su planirani 3.480.200,00 KM, a ostvareni su u iznosu 2.420.521,00 KM što je 69,55 % u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 19.651.100,00 KM, a ostvareni su 8.964.095,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 45,62 %. Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 1.030.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 1.372.381,00 KM što je 133,24 %.

Primici planirani su u iznosu 1.957.000,00 KM, a ostvareni 84.841,00 KM što je 4,34 % u odnosu na planirano.

Rashodi i izdaci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu 26.118.300,00 KM , od čega je do 30.09.2023. godine izvršeno 14.705.764,00 KM što je 56,30 % u odnosu na planirano. Deficit iz 2022. godine iznosi 36.077,00 KM

Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren deficit u iznosu od 1.900.003,00 KM.

Izvješće je usvojeno sa 13 glasova ZA i šest glasova PROTIV.

Vijeće je danas imalo priliku i raspravljati o Nacrtu Proračuna za 2024. godinu, a koji prema dostupnim dokumentima iznosi: PRIHODI 22.023.600,00 KM i RASHODI 22.023.600,00 KM.

NACRT PRORAČUNA ZA 2024.

Proračun se, što je vidljivo iz priloženih materijala značajno razlikuje od ranijih. Riječ je o novoj strukturi neporeznih prihoda, odnosno o primjeni novog zakona o električnoj energiji koji je ukinuo povećanja koja je Općina imala od 2010. godine i koja je naplaćivala kroz tužbe.

Ipak, iz Općine ističu kako imaju novu osnovu za tužbe protiv Elektroprivrede HZHB, takozvanu univerzalnu uslugu, ali taj spor je tek otpočeo tako da naplata ne planira u idućoj godini.

Osnovne škole na području općine Prozor-Rama na današnjem su vijeću dostavile izvješća o radu za školsku 2022./2023. godinu, vijeće je također zaprimilo Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola u školskoj 2022./2023. godini u općini Prozor-Rama.

Izvještaji o radu su usvojeni sa 16 glasova ZA.


Posljednja točka dnevnog reda prije pitanja i inicijativa vijećnika bila je Informacija o stanju Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe “Rama” na Šćitu.

Dostavljeni su dokumenti: Informacija koja je upućena Općinskom vijeću Prozor – Rama za tematsku sjednicu dana 10.3.2021.godine, Informacija Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red općine Prozor-Rama od 22.11.2023. o stanju objekta Doma za starije i nemoćne osobe “Rama” Šćit, kao i Presuda Županijskog suda u Mostaru od 14.2. 2023. kojom se poništava rješenje o upisu promjena u Humanitarnoj organizaciji „Kuća mira“.

Na zahtjev kluba vijećnika HDZ BiH zatražena je kratka pauza uz prijedlog kako bi se dostavljenim dokumentima priložila i presuda Vrhovnog suda Federacije BiH o potvrdi ranije utvrđenog vlasništva, točnije dvije trećine HO “Kuće mira” i jedne trećine Općine Prozor-Rama. Prijedlog nije usvojen.

Iz kluba su također predložili prikupljanje što većeg broja dokumentacije za potrebe rasprave na temu Doma. Uskoro više na temu Doma za stare i nemoćne.

Posljednja točka Dnevnog reda ostavljena je za pitanja i inicijative vijećnika.