Licitacija 2019. godine

Licitacija 2019. godine

Broj: 01/1-06-3046/18-2
Dana:17. Listopada 2019.godine
 
Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (Službene novine F BiH,  broj: 17/14), Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Prozor-Rama broj:01/1-06-3046/18 od 20.12.2018. godine i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja- licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Prozor-Rama od 14.01.2019. godine, Povjerenstvo za provođenje javnih nadmetanja –licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Prozor-Rama, r a s p i s u j e
 

JAVNI  NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PROZOR-RAMA USMENIM JAVNIM NADMETANJEM
 
I.Predmet natječaja je prodaja nekretninau vlasništvu Općine Prozor-Rama, pobliže označenih:
 
 
Red. br. k.č.broj Naziv par. Površina
 m2
Posjedovni list
broj:
K.O. Početna
cijena
Jamstvo
 
1.
 
50/14
 
 
Bare
 
302m2
 
833
 
Prozor-grad
 
11.053,20 KM
 
1.000,00 KM
 
2.
 
8/10/2
 
 
Šibenik
 
1310m2
 
94
 
Lug
 
13.034,50 KM
 
1.000,00 KM
 
II.Predmetne nekretnina navedene u tabeli od red.br. 1.do 2. namijenjene su za izgradnju stambenog objekta.

III.Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.
Jamstvo se uplaćuje na depozitni račun Općine Prozor-Rama za prikupljanje javnih prihoda kod  UniCredit banke broj: 3380002200013907 sa naznakom „Jamstvo za kupnju građevnog zemljišta,vrsta prihoda: 722431 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćeno jamstvo), a najkasnije zaključno sa 04. studenog  2019. godine.

IV.Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenom jamstvu Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

V.Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo će pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VI.Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamstvo se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamstvo  se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćeneog jamstva.

VII.Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškovi notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VIII.Licitacija će se održati u Uredu broj 3. drugi kat, zgrade Općine Prozor-Rama Ulica Kralja Tomislavai to kako slijedi:
-srijeda, 06.11.2019. godine s početkom u 11,00 sati za nekretninu od red.br.1. 
-srijeda, 06.11.2019. godine s početkom u 12,00 sati za nekretninu od red.br.2.

IX.Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Prozor-Rama. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama, Ulica Kralja Tomislava b.b., svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.
 
 
                                                                                               Predsjednik Povjerenstva
                                                                                                             Ivo  Zane