JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 34/03), Načelnik općine Prozor-Rama objavljuje
 

 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Marka Marulića - Prozor i Osnovne škole „Šćipe“ u Šćipama 
čiji je osnivač Općina Prozor-Rama
 
 
Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova:
  1. Školskog odbora Osnovne škole Marka Marulića Prozor, ispred osnivača ...... 3 (tri) člana;
  2. Školskog odbora Osnovne škole „Šćipe“ u Šćipama, ispred osnivača ……... 2 (dva) člana.
 
I    OPIS POZICIJA
 
Poslovi, odgovornosti i ovlaštenja za navedenu poziciju definirani su odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine HNŽ”, broj 5/00, 4/04 i 5/04 ).
 
 
II   OPĆI KRITERIJI ZA IMENOVANJA
 
Svi kandidati za NAVEDENU poziciju koja je predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati slijedeće opće kriterije:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) da su stariji od 18 godina,
c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou u
    Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana  objavljivanja upražnjene pozicije,
      d) da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e) da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o  ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj :  34/03),
f) da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu članka 2. točka 1.2. 
     Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji  BiH,
g) da već nisu članovi tijela uprave dva pravna subjekta u ime općine Prozor–Rama.
 
 
III    POSEBNI KRITERIJI ZA IMENOVANJA
 
Pored općih kriterija, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće uvjete:
a)  VSS/VŠS (VII/VI) završen fakultet ili viša školska sprema,
b)  3 godine radnog iskustva nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
c)  da ima određene komunikacijske i organizacijske sposobnosti za  obavljanje dužnosti 
     na poziciji za koju se kandidira,
d) sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
e) sposobnost nepristranog donošenja odluka.
 
 
IV   PODNOŠENJE PRIJAVA
 
Uz prijave na natječaj kandidati su dužni priložiti:
a)  životopis sa adresom i kontakt telefonom,
b)  uvjerenje o državljanstvu ili kopiju osobne karte – CIPS,
c)  dokaz o stručnoj spremi,
d)  uvjerenje o radnom iskustvu,
e)   uvjerenje o nekažnjavanju,
f)   ovjerenu izjavu za stavak II. Pod c), d), e), f), g).
 
Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i jednim od dnevnih novina.
 
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu:
 
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
 
S naznakom: “Prijava na natječaj za izbor i imenovanje članova Školskog odbora
  1.  Osnovne škole Marka Marulića Prozor, iz reda osnivača – ne otvarati”
  2. „Prijava na natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole „Šćipe“ u Šćipama iz reda osnivača – ne otvarati”
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
 
                                                                                                         N A Č E L N I K
                                                                                                         dr. Jozo Ivančević