Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 19. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u skladu sa članom 8. stav (1) i članom 10. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine (“Službeni glasnik BiH“, broj 31/24), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisuje
 
J A V N I  NATJEČAJ
za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini
 
I Opće napomene
 
Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini.
Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizacijski ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način.
 
II Osnovne prava i dužnosti predsjednika /zamjenika predsjednika biračkog odbora
 
  • Predsjednik biračkog odbora: rukovodi radom biračkoga odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu,
  • osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini,
  • određuje dužnosti svakom članu biračkoga odbora,
  • popunjava sve potrebne obrasce,
  • osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta,
  • rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača,
  • pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasovanja,
  • evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.
 
Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića.
 
III Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati
 
Kandidati koji se prijavljuju na Javni natječaj potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uvjete i to:  
 
Opći uvjeti
 
1. Prijavljeni kandidat mora biti osoba sa pravom glasa tj. da je upisan u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine (da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini).
2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže Javnim natječajem.
3. Za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovana osoba:
 
1.koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
2. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za instruktora osoba iz člana 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
3. koja je aktualni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim Općim i posljednjim Lokalnim izborima; i
4. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
Posebni uvjeti
- da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor;
- da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV ili V stepen stručne spreme, (po mogućnosti) da je student, apsolvent ili da posjeduje VSS;
- po mogućnosti da posjeduje osnovno znanje iz oblasti izbornog zakonodavstva, da posjeduje izborno iskustvo kao predsjednik ili član izborne komisije, odnosno kao predsjednik ili član biračkog odbora;
- da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 2.3 stav 1. tačka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
 
IV Potrebna dokumentacija
 
1. Prijava na Javni natječaj (popunjen obrazac),
2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležnog organa izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, odnosno višoj i/ili srednjoj školi ili potvrdu visokoškolske ustanove da je student ili apsolvent;
4. Po mogućnosti dokaz da kandidat posjeduje iskustvo u provedbi izbora, (fotokopija certifikata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o završenoj obuci za instruktora predsjednika biračkih odbora, fotokopija rješenja o članstvu u izbornoj komisiji ili članstvu u biračkom odboru, uvjerenje od izborne komisije da je kandidat pružao pomoć u provedbi izbora).
 
V Objava Javnog natječaja

Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, u tri dnevne novine, na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima svoje naloge, na internet stranicama općina/gradova, odnosno izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini i na oglasnim pločama općina/gradova.
 
VI Rok i način podnošenje prijava

Javni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba.
Prijave na Javni oglas sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem elektronske aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koja se nalazi na interent stranicama Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.
 
VII Postupanje sa prijavama
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave pristigle po ovom Javnom natječaju neće biti razmatrane.
Dokumentacija dostavljena uz prijavu na ovaj Javni konkurs se neće vraćati.
 
VIII Organ za provođenje postupka
 
Postupak provođenja procedure imenovanja predsjednika/zamjenika biračkog odbora po Javnom natječaju provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
 
IX Imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora
 
Nakon isteka roka za objavu Javnog natječaja Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati Listu prijavljenih kandidata, koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave, te ispunjenosti općih i posebnih uvjeta.
 
Uspješni kandidati su obavezni pristupiti preliminarnom testiranju, obuci, testiranju i certificiranju koje će organizirati Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine.
 
X Ostale informacije
Za sva dodatna obavještenja zainteresirani kandidati se mogu obratiti na telefon Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 033/251-331.
 
Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić

Priloženi dokumenti