Javni poziv (sadnja voća)

Javni poziv (sadnja voća)

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2016. i 2017. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
 

J A V N I     O G L A S
za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata
ZA PROGRAM POMOĆI ODRŽIVOG POVRATKA-PROLJETNA/JESENJA SADNJA 
VOĆA NA PROSTORU BiH
1. Predmet javnog oglasa:
Prikupljanje prijava/zahtjeva/projekata fizičkih lica - povratnika, radi pružanja pomoći u realizaciji projekata podizanja i povećanja kapaciteta voćnjaka i plantažnih zasada jagodičastog voća, kroz dodjelu sadnica drvenastog voća (jabuka, kruška, šljiva, trešnja i kalemljeni orah) i jagodičastog voća (sadnice jagode sa kompletom za navodnjavanje i folijom, sadnice maline, borovnice, kupine i aronije) za proljetnu/ jesenju sadnju u 2016. i 2017.godini, a u cilju samozapošljavanja povratnika u poljoprivredi, na prostoru Bosne i Hercegovine.
2. Pravo učešća
Prijavu/zahtjev/projekt na Javni oglas mogu podnijeti:
- fizička lica - povratnici na području Federacije Bosne i Hercegovine i povratnici iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, koji zadovoljavaju osnovne uslove za implementaciju projekta- adekvatan zemljišni posjed minimalne površine 2000 m2.
 
3. Opći kriteriji
Prijava/zahtjev treba obavezno treba da sadrži:
■ čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.qov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
- Obavezni dokazi
■   kopija LK ili cips prijava prebivališta izdata u općini/opštini povratka (orginal ili ovjera kopija ne starija od tri mjeseca);
■   potvrda/uvjerenje o ostvarenom povratku izdata od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka (original ili ovjerena kopija);
■   posjedovni list ili ZK izvadak na podnosioca ili člana uže porodice, kao i drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim posjedom (original ili ovjerena kopija ne stariji od godinu dana);
* kućna lista povratničkog domaćinstva (original ne stariji od 6 mjeseci).
Kućna lista povratničkog domaćinstva treba da sadrži popis svih članova porodice podnosioca prijave/zahtjeva/projekta koji su se vratili u prijeratno prebivalište, njihova starosnu dob, zanimanje i da li je zaposlen.
■   Izjava o spremnosti sufinansiranja projekta kroz pripremu zemljišta i sistema za navodnjavanje zemljišta u zavisnosti od vrste tražene pomoći (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara).
■   Izjava o dosadašnjem korištenju/nekorištenju donacija Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ili drugih donatora, a koje se odnose na programa podrške održivom povratku (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara)

4. Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni i koristit će se prilikom utvrđivanja prioriteta u izboru korisnika, a podnose ih povratnici, ukoliko postoje neki od slijedećih osnova:
-     povratničke porodice koje su ostvarile povratak iz kolektivnog smještaja (Dokaz: ugovor sa donatorom);
-     porodice sa članovima mlađe životne dobi (do 30 godina starosti - dokazi: ovjerene kopije LK, rodni list ili dokazi o školovanju)
-   povratničke porodice iz ranjivih kategorija: a)šehidske porodice, odnosno porodice poginulih boraca; b) * ratni vojni invalidi; c) demobiliani borci; d) porodice nestalih; e) bivši logoraši; f) porodice u kojima je žena
nosioc domaćinstva; g) porodice koje nemaju zaposlenih, odnosno koje nemaju prihoda (svi članovi domaćinstva); (Dokaz: ovjerena izjava podnosioca za tačke pod f) i g), a za sve ostale potvrda izdata od nadležne kantonalne i/ili općinske/opštinske službe u čijoj se evidenciji vodi status).
-    registrovani poljoprivredni proizvođači voća (Dokazi: rješenje o registraciji izdato od strane nadležnog organa, kopije zaključenih ugovora o otkupu ili neki drugi adekvatan dokaz)
 
5. Način izbora korisnika
Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor korisnika za program pomoći održivog povratka - proljetne/jesenje sadnje” koje će, na prijedlog Komisije, donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa.
Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave koje se ne odnose na ponuđene vrste pomoći, odnosno vrste i sorte voća navedene u prijavnom obrascu, neće se uzimati u razmatranje.
 
6. POSEBNE NAPOMENE
Obrazac prijave i tekst Oglasa će biti dostupni u prostorijama Ministarstva, Terezije 56, Sarajevo, na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica: www. fm roi, pov. ba, a dostavit će se i općinskim službama.
 
Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekta se vrši na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Sektor za razvojne projekte održivosti povratka
Alipašina 41, 71000 Sarajevo


sa naznakom „Prijava na Javni oglas iz programa održivog povratka - proljetna / jesenja sadnja“
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 033/201-756 i 033/205-543.

Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom oglasu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj Javni oglas.

OBRAZAC PRIJAVE SE NALAZI U PRILOGU!
 
MINISTAR
dr.sci. Edin Ramić

Priloženi dokumenti