Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općini Prozor-Rama

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općini Prozor-Rama

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 49/05), Načelnik Općine Prozor-Rama, r a s p i s u j e
 

J A V N I   O G L A S
ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
U OPĆINI PROZOR-RAMA
 
Vrši se prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor-Rama i to:
 
Pozicija 01. Viši referent za operativno tehničke poslove i poslove održavanja opreme – (1) jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Pozicija 02. Viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove - (1) jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme
 
Pozicija 01. Viši referent za operativno tehničke poslove i poslove održavanja opreme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama
Opis poslova: Vrši poslove nadzora nad ispravnošću instaliranja uređaja i tehničkih sredstava u zgradi općine, liftova, kotlovnice, grijanja i dr., obavlja poslove investicionog i tekućeg održavanja objekta, instalacija i tehničkih sredstava rada i opreme, tehničkog osiguranja zgrade (alarm) i dr., brine o ispravnosti elektro instalacijske mreže, vodovodne instalacije, kanalizacione mreže, protivpožarnih aparata i dr., obavlja poslove rukovođenja sustavom centralnog grijanja i vrši manje intervencije na instalacijama centralnog grijanja, prijem goriva i evidenciju utroška gorivom, pravi plan redovitih kvartalnih servisera i prisustvuje radu vanjskih servisera, vrši nadzor nad svim radovima koji se obavljaju u zgradi i odgovoran je za njihov kvalitet, predlaže generalne opravke pojedinih uređaja i sustava odnosno njihovu zamjenu, zavisno od dotrajalosti i potrebe kontinuiranog rada sredstava, održava općinska obilježja, obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto i druge poslove koje mu naloži rukovoditelj Službe i šef Odsjeka.
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-          SSS, IV stupanj, elektrotehničke struke
-          Najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci
 
Pozicija 02. Viši samostalni referent za imovinsko-pravne poslove u Službu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama
Opis poslova: obavlja poslove pripremnog karaktera u oblasti imovinsko-pravnih poslova, priprema nacrte rješenja u prvostupanjskom postupku i drugih pojedinačnih akata iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, obrađuje podatke iz oblasti imovinsko-pravnih poslova za službene evidencije, sudjeluje u izradi nacrta propisa i drugih akata iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, prati pozitivne propise iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i osigurava njihovu pravilnu primjenu, prema potrebi izlazi na teren sa stručnim osobama radi utvrđivanja stvarnog stanja na terenu nakon čega izrađuje prateću dokumentaciju, daje upute i pruža stručnu pomoć strankama u postupku u svezi podnošenja podnesaka, vrši sastavljanje i primanje podnesaka građana radi ostvarivanja prava i izvršavanja obveza, vrši pripremu predmeta za arhiviranje, prati izvršavanja sporazuma o naknadi za preuzeto i izvlašteno zemljište, obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto te poslove koje mu odredi šef Odsjeka i rukovoditelj Službe.
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-          VŠS – VI stupanj – Upravna odnosno I stupanj Pravnog fakulteta,
-          Položen stručni upravni ispit
-          Najmanje 1 godina radnog staža u struci
-          Poznavanje rada na računaru
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije):
1.                   Izvod iz matične knjige rođenih
2.                   Uvjerenje o državljanstvu
3.                   Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
4.                   Uvjerenje o radnom stažu
5.                   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - (za poziciju 02.)
6.                   Dokaz o poznavanju rada na računaru - (za poziciju 02.)
7.                   Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri  mjeseca)
8.                   Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini
9.                   Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH
 
Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:
 
 
OPĆINA PROZOR-RAMA
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor
sa naznakom  "Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme –
NE OTVARATI"      
 
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          
                                                                                                                                                                      N A Č E L N I K
                                                                                                                                                        Ivančević Jozo