Javni oglas za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama

Javni oglas za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama

Na temelju članka  2,12 stavak 5. Izbornog zakona BiH („Službene glasnik BiH“  broj:  23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) ( – u daljnjem tekstu: Izborni zakon) Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 67/21 i 73/21 (u daljnjem tekstu: Naputak), članka 19. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst(„Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 3/01), Općinsko vijeće Prozor-Rama, raspisuje
 
 

­­­­­­­­­­­­­­­­­J A V N I   O G L A S
za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama
 
I
Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 3 (tri) člana Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama.
 
Članove Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama ( u daljnjem tekstu: OIP)
imenuje Općinsko vijeće Prozor-Rama uz suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.
 
Mandat članova izbornog povjerenstva traje 7(sedam) godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na odluku Općinskog vijeća Prozor-Rama o  imenovanju članova OIP-a. 
 
 
II
Kandidat za člana OIP, sukladno Izbornom zakonu i Naputku, treba ispunjavati opće i posebne uvjete:                                                                                                                                                         
 
Opći uvjeti:
a)  da je osoba sa pravom glasa,
b)  da je osoba sa odgovarajućom  stručnošću i iskustvom u provedbi izbora.
 
Posebni uvjeti:
 1. da ima prebivalište u općini Prozor-Rama,
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ETCS  i
 3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora
 
   Pod iskustvom u provedbi izbora, podrazumijeva se:
 1. članstvo u izbornom povjerenstvu,
 2. članstvo u biračkom odboru,
 
III
Član izbornog povjerenstva, sukladno članku 4. stavak 1. Naputka može biti predsjednik ili sudac redovnog suda, tajnik općinskog/gradskog vijeća, osobe profesionalno zaposlene u općinskim tijelima uprave i druge osobe, ako ispunjavaju uvjete određene člankom 2.2 Izbornog zakona a nemaju smetnji iz članka 2.3 Izbornog zakona.
 
Za člana izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba obuhvaćena člankom 2.3 Izbornog zakona, kao ni osoba koja obnaša izvršnu dužnost, kako je utvrđeno odredbom članka 1.8 stavak 6. Izbornog zakona, niti osoba koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim ili lokanim izborima.
 
                                                                 
IV
Sastav Općinskog izbornog povjerenstva je multietičan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u Prozor-Rami, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva.
 Sastav Općinskog izbornog povjerenstva  će, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost polova.
 
V
Članom Izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:
 
 1. koja se ne može kandidirati u smislu odredaba članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog Zakona;
 2. koja je član najvišeg izvršnog-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4)  Izbornog zakona;
 4. koja je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti i
 5. kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od dana pravomoćnosti odluke.
  
VI
Po ovom Javnom oglasu kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
 1. prijavni obrazac sa kontakt podacima podnositelja prijave (isti se može preuzeti na web stranici općine)
 2. ovjerena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 3. obrazac PBA- 3 o prebivalištu kandidata (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa),
 4. dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (osim u slučaju koji je propisan člankom 2 stavak 4.Naputka), mora sadržavati podatke o nazivu izbornog povjerenstva i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažiran u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost.
 5.  Izjavu o nacionalnom izjašnjavanju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, vlastoručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog tijela,
 6.  svojeručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz članka 2.3 Izbornog Zakona BiH (ista se može preuzeti na web stranici Općine).
 
 
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog oglasa mogu biti originali ili ovjerene fotokopije.
 
VII
 
Javni oglas će biti objavljen u listu „Dnevni list“, Oglasnoj ploči Općine i web stranici općine Prozor – Rama.
Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni list“.
Nepotpune i nepravovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
Prijave na Oglas dostaviti u zatvorenim kovertama s naznakom:
 „JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA – NE OTVARAJ“ i to neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima u Općini ili poštom
  na adresu: Povjerenstvo za Izbor i imenovanje Općinskog vijeća Prozor – Rama, ul. K. Tomislava bb, 88440 Prozor.
 
Po zatvaranju Javnog oglasa, nadležno Povjerenstvo će pregledati dokumentaciju, a sa kandidatima čije su prijave potpune i blagovremene i koji ispunjavaju sve uvjete Javnog oglasa, obavit će se intervju, nakon čega će se sačiniti rang lista sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.
 
Predmet intervjua bit će poznavanje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i izbornog procesa Bosne i Hercegovine.
 
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić

Priloženi dokumenti