Natječaj za izradu idejnog rješenja za uređenje ramskog trga i zgrade kulturno umjetničkog centra

Natječaj za izradu idejnog rješenja za uređenje ramskog trga i zgrade kulturno umjetničkog centra

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), a postupajući po prijedlogu Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama, Općinski načelnik r a s p i s u j e
 
NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA UREĐENJE RAMSKOGA TRGA U PROZORU I ZGRADE KULTURNO UMJETNIČKOGA CENTRA
 
I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
 
 
Investitor i raspisivač natječaja:
 
Općina Prozor-Rama, Ulica Kralja Tomislava b.b. Prozor, koju zastupa općinski načelnik Jozo Ivančević, dr.
 
Organizator i provoditelj natječaja:
 
Općina Prozor-Rama, Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama.
 
Osoba/-e zadužene za komunikaciju sa ponuditeljima:
 
–  Kristina Kuraja (tel. 036/771-918; e-mail: [email protected]) i
 
–  Ivica Tomić (tel. 036/771-916; e-mail: [email protected]).
 
 
Podaci o postupku javne nabave
 
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom broj: 01/1-11-1979/21 od 30.08.2021. godine. Radi se o postupku za dodjelu ugovora za nabavu usluga izrade Idejnog rješenja za projektiranje na koji se primjenjuje poseban postupak u skladu sa člankom 33. stavak (1a) i (2) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14).
 
Vrsta i tip natječaja:
 
Javni, anonimni, urbanističko-arhitektonski.
 
Klasifikacija natječaja:
 
Idejno arhitektonsko urbanističko rješenje.
 
Predmet natječaja:
Izrada Idejnog rješenja za uređenje Ramskoga trga u Prozoru i zgrade Kulturno umjetničkoga centra.
 
Svrha i cilj natječaja:
 
Osnovni cilj natječaja je odabir kvalitetnog, funkcionalnog, ekonomičnog rješenja uređenja Ramskoga trga u Prozoru i zgrade Kulturno umjetničkoga centra, a koji će se izradom uklopiti sa postojećim stambenim i poslovnim objektima i javnim prostorima u jednu sveobuhvatnu prostornu i funkcionalnu cjelinu.
Nije predviđena dodjela novčanih nagrada.
 
Pravo sudjelovanja na natječaju:
 
Imaju sve pravne i fizičke osobe, bilo da se javljaju samostalno ili u okviru autorske grupe, a posjeduju stručne kvalifikacije, odnosno da imaju diplomu Arhitektonskog fakulteta ili Akademije likovnih umjetnosti. Koautori moraju imati stručnu kvalifikaciju, a suradnici u grupi ne moraju.
 
Ponuditelji - pravne osobe: ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra o registraciji za poslove koji su predmet Natječaja.
 
Ponuditelji - fizičke osobe : ovjerena kopija osobne iskaznice i ovjerena kopija fakultetske diplome ili nostrifikacija diplome, ako je ista stečena u nekoj drugoj državi.
 
Izuzeća: Članovi natječajnog povjerenstva, tajnik povjerenstva, stručni savjetnici, sastavljač natječajnog zadatka i programa, svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju.
 
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom.
 
 
 1. PROCEDURA REGISTRACIJE I PRIHVAĆANJE UVJETA NATJEČAJA Registracija za sudjelovanje na Natječaju vrši se popunjavanjem obrasca Prijava na natječaj:
 
"Idejno rješenje za uređenje Ramskoga trga u Prozoru i zgrade Kulturno umjetničkoga centra", koja je u prilogu ovoga Natječaja.
 
Uz predaju rada na Natječaj neophodno je dostaviti popunjen obrazac "Prijava na natječaj - Idejno rješenje za uređenje Ramskoga trga u Prozoru i zgrade Kulturno umjetničkoga centra", pod šifrom u zatvorenim kovertama.
 
Adresa za prijavljivanje: Općina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor – Protokol Općine.
 
 
III. DOKUMENTACIJA
 
Raspisivač Natječaja stavlja kandidatima na raspolaganje sljedeću tendersku dokumentaciju:
 
 • Tekst Natječaja
 
 • Obavijest o nabavi
 
 • Projektni zadatak
 
 • Situacija lokacije (DWG)
 
 • Prijava na natječaj: "Idejno rješenje za uređenje Ramskoga trga u Prozoru i zgrade Kulturno umjetničkoga centra"
 
Natječajnu dokumentaciju kandidati mogu preuzeti sa Portala javnih nabava i web stranice općine Prozor-Rama - www.prozor-rama.org.
 
 
IV. ROKOVI
 
Natječaj je otvoren od 01.09.2021. godine do 29.10.2021. god. do 12,00 sati.
 
Natječajni radovi se predaju na adresu: OPĆINA PROZOR-RAMA, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor ili izravno na protokol Općine. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda vraćaju se neotvorene ponuditeljima. Ponuditelji koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog Natječajem.
 
V. NATJEČAJNO POVJERENSTVO
 
Natječajno Povjerenstvo sastoji se od pet (5) članova i tajnika.
 
Rad Povjerenstva prestaje nakon ocjenjivanja prispjelih radova, donošenja odluke i dostavljanja konačnog izvješća Ugovornom tijelu.
 
Odluka o odabiru najprihvatljivijeg ponuditelja objaviti će se na web stranici Općine.
 
 
VI. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
 
Pored usklađenosti prispjelih radova s uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga), Natječajno povjerenstvo će pristupiti njihovom ocjenjivanju i vrednovanju na temelju kriterija koje samo utvrdi, a koji se zasnivaju na sljedećim načelima:
 
 • povezanost s glavnom temom natječaja i održivost rješenja
 
 • arhitektonski koncept u odnosu na urbani kontekst
 
 • arhitektonski izraz i jasan konstruktivni koncept
 
 • provedivost prostornog programa i natječajnog zadatka
 
 • funkcionalne, oblikovane i prostorne kvalitete rješenja
 
 • racionalnost i ekonomičnost rješenja.
 
Natječajno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje prispjele radove koji nisu dostavljeni u naprijed navedenom roku i ako ne ispunjavaju uvjete Natječaja.
 
 
VII. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
 
Sudionici Natječaja, prema priloženom Projektnom zadatku i Uvjetima natječaja, izrađuju Idejno rješenje koje sadrži sljedeće priloge:
 
 1. urbanistički koncept rada, odnos sa širom okolinom (tehnički opis),
 2. prikaz projekta novog rješenja, te presjek i 3D prikaze (situacija, karakteristični presjeci, detalji opreme i njihova materijalizacija, 3D vizualizacija prostora u softveru po izboru /Archi CAD, 3dsMax i sl./ u formatu pdf, jpg, tif i sl.),
 3. svi grafički prilozi moraju imati prikladno grafičko mjerilo,
 4. prezentaciju rada na CDROM mediju za Natječajno povjerenstvo,
 5. digitalni PDF dokument pripremljen za printanje na A4 formatu – grafički prilozi i A3 formatu tekstualni prilozi.
 
Navedeni prilozi se dostavljaju u jednom primjerku.
 
Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A4.
 
Uz tekstualno obrazloženje treba priložiti umanjene grafičke priloge i popis svih priloga.
 
Svi grafički prilozi (PDF format) i tekst (word) predaju se na CDROM mediju.
 
 
Sudionik je dužan predati dvije (2) zapečaćene, neprozirne koverte koje sadrže sljedeće podatke:
 
a) omotnica s natpisom "AUTOR"
 
- rad, označen šifrom.
 
b) omotnica s natpisom : "ADRESA ZA OBAVIJESTI" - Adresa za dostavu obavijesti; broj telefona; e-mail autora;

- Izjava kojom autor pristaje na javnu objavu ukoliko rad bude odabran.
 
 
Omotnice s nazivima: «AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI» - otvara Natječajno povjerenstvo.
 
Svaki rad označen je šifrom koja se sastoji od dva (2) slova i tri (3) broja, označene na svim prilozima. Panele treba označiti rednim brojevima u gornjem desnom kutu.
 
 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Predajom rada autor pristaje na uvjete Natječaja.
 
Sudionik je za sve vrijeme trajanja Natječaja dužan držati svoj rad anonimnim do objave rezultata Natječaja.
 
Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama Natječaja sudionici smiju koristiti isključivo u svrhu izrade rada.
 
 
Iz ovoga Natječaja biti će isključeni radovi:
 
 • predani poslije roka navedenog u Natječaju;
 
 • koji ne sadrže priloge navedene u poglavlju o sadržaju rada.
 
Raspisivač Natječaja će, po završetku istoga, prispjele radove prezentirati putem:
 
- objave rezultata na web stranici Općine.
 
Raspisivač i provoditelj Natječaja ne odgovaraju za oštećenja prispjelih radova nastala radom Natječajnog povjerenstva.
 
Sudionici prihvaćaju uvjete ovoga Natječaja činom predaje popunjenog prijavnog obrasca i svoga rada.
 
Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovoga Natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Jozo Ivančević, dr.