Natječaj za dodjelu lokacije za postavljanje pokretne trgovine

Natječaj za dodjelu lokacije za postavljanje pokretne trgovine

Na temelju članka 20. i 39. Odluke o privremenom korištenju  javnih površina i visini naknade („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“ broj:3/11 i 4/11) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (Službeni glasnik općine Prozor-Rama broj:3/01)   Načelnik općine Prozor-Rama , raspisuje slijedeći:

  N A T J E Č A J
                     za dodjelu lokacije za postavljanje  pokretne prodavnice
na području općine Prozor-Rama

I. Daje se lokacija za privremeno korištenje javne površine za postavljanje  pokretne prodavnice prema Planu lokacija za postavljanje  pokretnih prodavnica i sl. na području općine Prozor-Rama  i to:

1. Lokacija- pokretna prodavnica  br. 1. u Prozoru, ispred OŠ „Marka Marulić“, na dijelu proširenja ispred ulaza u školu.
 
Namjena:  Trgovina na malo određenog asortimana proizvoda
- Površina: do 10 m2
- Početni iznos po 1 m2 iznosi 6,00  KM  mjesečno
- Lokacija se daje  na period od dvije godine uz mogućnost produženja.


 II.PONUDA MORA SADRŽAVATI
1.Ime, prezime, adresu i kontakt telefon ponuđača, odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznakom odgovorne osobe,
2.Iznos zakupnine koji se nudi po m2,
3.Potvrdu porezne uprave o izmirenim obvezama,
4.Potvrdu organa uprave općine Prozor-Rama o ne postojanju nepodmirenih dugovanja prema općini  Prozor-Rama (zakupnina, komunalna naknada).
5.Ponuđači su također dužni podnijeti:
-       Fizička osoba: 1.ovjerenu presliku osobne iskaznice,
                          2.Potvrda  o prebivalištu,
                          3.Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,(Centar za Socijalni rad),
                                                        
                          -     Pravne osobe: Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 90 dana.   
III. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine po m2.
IV.  Ponude se upućuju na adresu: općina Prozor-Rama – Povjerenstvo za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih prodavnica  na javnim površinama, K. Tomislava b.b., sa naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU LOKACIJA ZA POKRETNE PRODAVNICE “ – Ne otvarati,  a predaju se u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na navedenu  adresu.

Natječaj ostaje otvoren do 13.07.2017. godine. Natječaj će biti objavljen na web stranici općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org, oglasnoj ploči općine Prozor-Rama, te radio postaji Rama.
Otvaranje pisanih ponuda izvršiti će se 14.07.2017.god. u 12,00 sati u prostorijama općine Prozor-Rama.
· Sve navedene isprave koje se traže u natječaju moraju se priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
· Korisnik lokacije dužan je o svom trošku urediti lokaciju, ishoditi potrebne priključke na komunalnu infrastrukturu te nabaviti i postaviti pokretnu prodavnicu.
Ako najpovoljniji natjecatelji ponude istu cijenu, u roku od  tri (3) dana  dostavljaju  pismenim putem novu ponuđenu cijenu po m2  za lokaciju natjecanja.
 Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o korištenju javnih površina,  za najpovoljniju ponudu može se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda, odnosno može se poništiti natječaj i raspisati novi natječaj. 
VII. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici općine Prozor-Rama, www.prozor-rama.org, a svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
VIII. Sukladno Odluci o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade, odobrenje za korištenje prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdano ako objektivne potrebe nalažu drugačiji način korištenja javne površine na koju se odnosi odobrenje za korištenje.
IX. Općinski Načelnik zadržava pravo da poništi natječaj u cijelosti, bez obveze objašnjenja razloga za poništavanje.
X. Obavjesti u svezi s natječajem  mogu se dobiti  u uredu broj 6. i na telefon broj 036/771- 920.
                                                                                                     
N A Č E L N I K
dr. Jozo Ivančević
 
Broj:01/1-25-1347/17
Datum: 04.06.2017. godine