JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

OPĆINA PROZOR-RAMA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)
                                                                                                                   
 
ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.
 
Općina Prozor-Rama i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS) koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Prozor-Rama za period 2022-2027. godina, iz sljedećih prioritetnih oblasti:
 
1. MLADI
1.1. Projekti koji promovirajuu volonterizam i aktivizam mladih;
1.2. Projekti koji rade na unapređenju znanja i vještina mladih za istraživanje, razvoj i inovacije;
1.3. Projekti koji potiču stjecanje znanja i vještina neformalnim obrazovanjem za djecu i mlade;
1.4. Podrška projektima za promociju zdravih stilova života (organizacija i sprovedba rekreativnih sadržaja za mlade);
1.5. Kultura i umjetnost (organizacija kulturno-umjetničkih, društvenih sadržaja i događaja za mlade);
1.6. Ekološke volonterske akcije za mlade;
2. KULTURA I SPORT
2.1. Podrška projektima koji potiču razvoj kulturnih sadržaja kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;
2.2. Podrška projektima koji afirmišu sport i unapređuju kvalitet i dostupnost sportsko-rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;
3. SOCIJALNA POLITIKA
3.1. Projekti koji promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova;
3.2. Projekti koji potiču socijalnu inkluziju, poboljšanje kvaliteta života i zaštitu mentalnog zdravlja lica sa invaliditetom i članova njihovih porodica;
3.3. Projekti koji doprinose poboljšanju položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta;
4. PODRŠKA UPOŠLJAVANJU
4.1. Inovativni projekti koji potiču unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama;
4.2. Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina mladih na tržištu rada.
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.
 
Općina Prozor-Rama i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu april/travanj 2023. – decembar/prosinac 2023. godine.
 
PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uuvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici općine: www.prozor-rama.org.
 
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Prozor-Ramu također se može preuzeti od 21. februara/veljače 2023. godine do 28. marta/ožujka 2023. godine, sa zvanične web stranice Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 22. februara/veljače 2023.
 
INFORMATIVNE SESIJE:
  • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 22. februara/veljače 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
  • Za zainteresiranene predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u sklopu javnog poziva u periodu od 27. februara/veljače do 13. marta/ožujka 2023. godine u prostorijama HE Rama u ulici Kralja Tomislava bb. Prijave na trening su otvorene za OCD sa područja Općine Prozor-Rama do 24. februara/veljače do 12 sati i primaju se na email adrese: [email protected] ili [email protected].  
  • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organiziran 3. marta/ožujka 2023. godine od 11,00 sati u prostorijama Općine Prozor-Rama. Dodatni sastanci koje organizira mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Prozor-Rama. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
  • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 23. marta/ožujka 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:
 
Općina Prozor-Rama
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama, Bosna i Hercegovina 
    
Rok za predaju aplikacija je 28. mart/ožujak 2023. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
 
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u općinskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
 
Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici općine www.prozor-rama.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi općinske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.
 

Priloženi dokumenti