Javni oglas

Javni oglas

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Prozor-Rama o prodaji putničkog motornog vozila broj:01-04-406/21 od 24.02.2021. godine, Načelnik Općine Prozor-Rama objavljuje
 

JAVNI OGLAS
O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA
 
I
 
Predmet prodaje je službeno motorno vozilo, vlasništvo općine Prozor-Rama i to:
VW Passat B8 2.0 Bi-TDI SCR 4motion BMT DSG Highline
 
 • registarska oznaka: K09-O-177
 • godina proizvodnje: 2017.
 • vrsta motora: diesel
 • broj motora: CUA 211728
 • broj šasije: WVWZZZ3CZHE151074
 • snaga motora: 176 kW / 240 KS
 • boja: Deep crna pearleffekt sa
 
Početnom cijenom od 40.000,00 KM.
                                                                                 
II
                                              
Prodaja službenog motornog vozila iz točke I. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo.
 
III
 
Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozit u vrijednosti 1.000,00 (tisuću) KM na račun: 3382102200070547 općine Prozor-Rama.
Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim.
Najpovoljnijem ponuditelju depozit se vraća nakon uplate ukupno ponuđenog iznosa iz točke VII. oglasa.
 
IV
 
Ponude u zatvorenoj koverti s naznakom “NE OTVARAJ” – Ponuda za prodaju službenog vozila s dokazom o izvršenoj uplati depozita zaprimljene poštom ili osobno na protokolu Općine Prozor-Rama primaju se do 16.03.2021. do 9:15 sati na adresu: Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama.
 
Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje.
Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 16.03.2021. godine u 9:30 sati u zgradi Općine Prozor-Rama, Ured načelnika, Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama.
 
Otvaranju ponuda mogu nazočiti fizičke osobe s jednim od identifikacijskih dokumenata osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.
 
V
 
Pismena ponuda sadrži slijedeće:
 • podaci za fizičku osobu: ime i prezime, ime jednog roditelja, broj osobne karte ili putovnice, adresa i broj telefona;
 • podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i broj OI ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona;
 • iznos ponude izražene u KM;
 • dokaz o uplati depozita-primjerak uplatnice;
 • ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.
 
Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz točke I. ovog oglasa.
 
VI
 
Službeno vozilo iz točke I. ovog oglasa moze se pogledati u periodu od 08.03.2021. do 12.03.2021. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, na parkingu Općine Prozor-Rama, ulica Kralja Tomislava bb, kontakt osoba: Gabrijel Malekinušić, Broj tel.: 063/352/796.
 
VII
 
Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije. Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.
Ako se pojave dva ili više ponuditelja s istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po  datumu i vremenu prijamnog štambilja službe protokola.
Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.
 
VIII
 
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od proglašenja pobjednika licitacije.
 
Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora na broj računa: 3382102200070547, u svrhu kupovina vozila, kod UniCredit bank, a što se dokazuje bankarskim izvodom.
 
Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 (pet) dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konsatirati.
 
Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.
 
Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.
 
Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenju Ugovora u roku iz stavka I. ovog članka, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i isti se smatra javnim prihodom a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje službenog vozila.
 
IX
 
Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Prozor-Rama.
 
 
 
 NAČELNIK
                                                                                                                                         Jozo Ivančević, dr.