Javni oglas

Javni oglas

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka u 2016. i 2017. godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
 
JAVNI OGLAS
za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata
za programe pomoći održivog povratka - Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih
objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i
Hercegovine
 
1.    Predmet javnog oglasa

Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata pravnih lica radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini i to:
 1. putne infrastrukture;
 2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture;
 3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera;
 4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera;
 5. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu.
 6. zajednički međuentitetski i općinski projekti sa nevladinim organizacijama (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između entiteta, pomoć u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranju raznih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija).
2.    Pravo učešća

Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti:
 • organi vlasti, institucije i vjerske zajednice, te udruženja/organizacije/asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.
3.    Opći kriteriji

Prijava/zahtjev/projekat obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:
 • čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
 • ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udruženja/ organizacije/asocijacije i si.);
 • ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/asocijacije i si.).
 • preporuka projekta od strane lokalne zajednice opštine/Mjesne zajednice (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/ asocijacije i si.);
4.    Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti vrednovanje aplikacija:
 1. izjava o spremnosti sufinansiranja pojedinačnih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta;
 2. projektna dokumentacija, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa (dostaviti ovjerene kopije);
 3. izjava/potvrda o broju povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti.
 4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz);
 5. izjava/potvrda o broju potencijalnih povratnika/osoba zainteresovanih za povratak.
 6. izjava o očekivanim rezultatima u slučaju realizacije projekta i procjenu mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji i sadržajniji život povratnika u mjestu povratka, može biti sastavni dio idejnog projekta ili u obliku posebne izjave.
Napomena: Izjave pod 1., 3., i 5. mogu biti popunjene i ovjerene na obrascu prijave.

5.    Način izbora korisnika

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti Komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisije će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor korisnika pomoći izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini“, koje će, na prijedlog Komisije, donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa i „Procedurama i kiterijima za odabir korisnika pomoći iz sredstava za podršku implementaciji i održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja Regije Srebrenica.“

6.    Posebne napomene

Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.qov.ba. ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo.
Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vrši preporučeno poštom ili lično u zapečaćenoj koverti
na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
Alipašina 41, 71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni oglas iz programa održivog povratka - izgradnja i sanacija
infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka
na prostoru Bosne i Hercegovine“
(Na poleđini koverte obavezno navesti naziv/ime podnosioca prijave i tačnu adresu)
Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543
 
Prijave/molbe/zahtjevi/projekti potencijalnih korisnika sa područjai .Federacije BiH i Republike Srpske koji se nalaze na utvrđenim rang listama iz 2014. godine se neće nastaviti rješavati nakon objavljivanja konačnih rang listi po Javnom oglasu, odnosno sve navedene prijave će se smatrati nevažećim.
MINISTAR
dr. sci. Edin Ramić

Priloženi dokumenti