Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama raspisuje

 
J A V N I  O G L A S
za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata
 
 
I.  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalificiranih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.
 
II.   Uslovi za imenovanje:
 
Opći uslovi:
1.  Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2.  Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
1.  koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;
2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;
4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
 
Posebni uslovi:
-    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stupanj stručne spreme;
-    da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju je objavljen javni poziv.
 
III.  Potrebna dokumentacija:
 
1.  prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),
 
IV.  Rok za podnošenje prijava
 
Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet-stranici općine/grada i sredstvima javnog informiranja (lokalni radio, tiskani mediji).
 
 
V.   Organ za provođenje postupka
 
Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska izborna komisija općine.
 
VI.  Ostale informacije
 
Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu općinske izborne komisije ili na internet- stranici općine/grada.
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:
Općinska izborna komisija Prozor-Rama,
Adresa: Ulica Kralja Tomislava b.b.
 
„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati“.
 
Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
 
Predsjednik OIK
 Ivica Tomić

Priloženi dokumenti