Pregovarački postupak za održavanje programskih paketa (docunova, datanova, finova)

Pregovarački postupak za održavanje programskih paketa (docunova, datanova, finova)

PREGOVARAČKI POSTUPAK
(bez objave obavijesti o nabavi)

U skladu sa člankom 21. i 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), dostavljamo Vam poziv za dostavu ponude u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) za održavanje NOVA programskoga paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava.

I - PREDMET NABAVEPredmet pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi je odabir najpovoljnije ponude tj. dodjela ugovora za nabavu usluge: Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava, i to:
  • održavanje programa Docunova 2.0,
  • održavanje programskog paketa Finova,
  • održavanje programa Datanova.
 

II – PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u pregovaračkom postupku ima ponuditelj koji je registriran i ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga postupka.
Ponuditelj treba dostaviti dokaz da je jedini ovlašten za pružanje usluga koje su predmet ove nabave.

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu koja sadrži:
a) u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti ponuditelj mora dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog tijela (tijelo uprave ili notar), u skladu sa formom koja je u prilogu ove tenderske dokumentacije kao Aneks 4. Ponuditelj kojemu bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 5 dana dostaviti dokumente iz članka 45. stavak (2) Zakona, kojima dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uvjeta definiranih u čl. 45. Zakona. Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude;


b) u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa člankom 46. Zakona,
ponuditelj mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran (izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana ili odobrenje za rad) ili osigurati posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira od koje razine vlasti su izdani. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

c) U skladu sa člankom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorno tijelo će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog tijela poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek postupka javne nabavke. Ugovorno tijelo će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvješću o postupku nabavke.
        
Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pisanu izjavu da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo
kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 5.).

Opcija ponude iznosi 90 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Razdoblje pružanja usluga je 12 mjeseci.

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuditelja dostaviti isključivo na Protokol općine Prozor-Rama, na adresu: Općina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor, sa naznakom: “Pregovarački postupak - ponuda za održavanje NOVA programskog paketa - NE OTVARAJ”.
U razmatranje će se uzeti samo ponuda koja stigne na Protokol općine Prozor-Rama najkasnije do
26.02.2015. godine do 12,00 sati.
Ponuda koja pristigne poslije naznačenog roka, bez obzira kad bude poslana, neće biti uzeta u razmatranje.
Povjerenstvo za javne nabave ugovornog tijela će otvoriti pristigle ponude, te o tome sačiniti zapisnik. Kvalificirani ponuditelji će biti pozvani da dostave početne ponude.
Dodjela ugovora za nabavu predmetnih usluga će se izvršiti po kriteriju: “najniža cijena” uz pregovaranje o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ponude.
Nakon obavljenih pregovora ugovornog tijela s ponuditeljem, ugovorno tijelo će pozvati ponuditelja da iskaže svoju konačnu ponudu uključujući konačnu cijenu, na bazi uvjeta koji su dogovoreni tijekom pregovora i utvrđenih kriterija, što će se zapisnički konstatirati i potpisati od strane sudionika u pregovorima.
Ugovorno tijelo će, nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o dodjeli ugovora, te nakon pravosnažnosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora o pružanju predmetnih usluga.

V – DODATNE INFORMACIJE

Ponuda ponuditelja treba sadržavati sve dokumente tražene u ovoj tenderskoj dokumentaciji i svi traženi dokumenti trebaju imati sadržaj naveden u ovom Pozivu, odnosno trebaju biti složeni i označeni rednim brojem.
Za sve ostale informacije ponuditelji se mogu obratiti na tel. broj: 036/771-912 (kontakt osoba: Josip Juričić).
Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale u ovom postupku javne nabave. 
 
NAČELNIK
 Jozo Ivančević, dr.