Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave robe pod nazivom: "Nabava računalne opreme za općinske službe u novoizgrađenoj zgradi Općine", koji je objavljen, dana, 24.11.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-79-3-31/21, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 74/21 od 03.12.2021. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U otvorenom postupku javne nabave robe, koji je objavljen, dana, 24.11.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-79-3-31/21, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 74/21 od 03.12.2021. god.) pod nazivom: "Nabava računalne opreme za općinske službe u novoizgrađenoj zgradi Općine", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "EMADO" d.o.o. Sarajevo, A. Šaćirbegović 112. Sarajevo.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisane robe. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, u iznosu od 52.200,00 KM (bez PDV-a) i roka isporuke, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.          
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
                  NAČELNIK
                                                                                                                  Jozo Ivančević, dr.