Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave robe, čiji je predmet nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole za 2024. godinu, koji je objavljen, dana, 10.01.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-3-3-2/24, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3. od 12.01.2024. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U otvorenom postupku javne nabave, koji je objavljen, dana, 10.01.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-3-3-2/24, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3. od 12.01.2024. god.) pod nazivom:
"Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole za 2024. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
"Antonio Commerce" d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava b.b. Mostar.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene u iznosu od: 78.440,87 KM (bez PDV-a) i roka isporuke.
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva. Razlozi za odbacivanje druge ponude, kao neprihvatljive, opisani su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            Obzirom da je od primljene dvije (2) ponude - samo jedna (1) prihvatljiva, nije moguće vršiti bodovanje ponuda u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -80% i rok isporuke -20%), te stoga nije utvrđena ni rang lista prihvatljivih ponuda.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka, u roku od 10 dana od prijema ove Odluke.