Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22) u otvorenom postupku javne nabave namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru, koji je objavljen, dana, 17.05.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-27-3-18/23, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 35. od 19.05.2023. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U otvorenom postupku javne nabave, koji je objavljen, dana, 17.05.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-27-3-18/23, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 35. od 19.05.2023. god.) pod nazivom: "Nabava namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru", izabran je sljedeći ponuditelj:
"EDUCA" d.o.o. Mostar, Stjepana Radića 7, 88000 Mostar.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je blagovremeno zaprimilo četiri (4) ponude, od kojih su dvije (2) prihvatljive.
            Razlozi za odbacivanje ponuda kao neprihvatljivih detaljnije su obrazloženi u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.     
           
Nakon ocjene svih primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -70% i rok isporuke -30%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
 
1. "EDUCA" d.o.o. Mostar  
      Ukupna cijena ponude iznosi: 567.998,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok isporuke - 14 dana (ukupan broj bodova: 100,00).
 
2. "INTER-COM" d.o.o. Zenica
      Ukupna cijena ponude iznosi: 568.780,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok isporuke - 30 dana (ukupan broj bodova: 99,90).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.