Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u postupku “Uređenje i asfaltiranje partera četiri stambene zgrade u Splitskoj ulici i partera zgrade za socijalno stanovanje u Prozor” – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-29-3-19/16 objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 10.03.2016. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih pet (5) ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave,  općinski  Načelnik   d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 10.03.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-29-3-19/16) pod nazivom: "Uređenje i asfaltiranje partera četiri stambene zgrade u Splitskoj ulici i partera zgrade za socijalno stanovanje u Prozor“  izabran je: "Putovi" d.o.o. Grude, kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi  - izvođenju naprijed navedenih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova.
            U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda od kojih su sve  prihvatljive, te je
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "Putovi" d.o.o. Grude, čija cijena ponude iznosi: 51.968,46 KM (bez PDV-a),
2.  "Babić" d.o.o. Jablanica, čija cijena ponude iznosi: 52.310,34 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 10%,
3. "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, čija cijena ponude iznosi: 53.037,60 KM (bez PDV-a),
4. "Livnoputovi" d.o.o. Livno, čija cijena ponude iznosi: 57.992,00 KM (bez PDV-a),
5. "HP Investing" d.o.o. Mostar, čija cijena ponude iznosi: 59.735,50 KM (bez PDV-a).
           
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.  
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. St. (5) Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.   Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
                                                                                  Jozo Ivančević, dr.