Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabave br. 01/1-25-390/16 (Obavijest o nabavi br. 1025-1-3-10-3-6/16 objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 11.02.2016. god., a sažetak Obavijesti objavljen u "Sl. glasniku BiH" broj: 11. od 19.02.2016. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih šest (6) ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, Načelnik Općine Prozor-Rama
 d o n i o  j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave radova, koji je objavljen, dana, 11.02.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-10-3-6/16, sažetak Obavijesti objavljen u “Sl. Glasniku BiH” broj: 11. od 19.02.2016. god.) pod nazivom: "Izgradnja kružnog toka na križanju ul. Kralja Tomislava i ul. Dive Grabovčeve u Prozoru", izabran je: "Putovi" d.o.o. Grude,  kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi - izvođenju naprijed navedenih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene ponude, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova.
            U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo šest (6) ponuda, od kojih su sve ponude prihvatljive, te je                   
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
1.  "Putovi" d.o.o. Grude
      Ukupna cijena iznosi: 183.469,08 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 18%;                                                                        
2. "Roco Commerce" d.o.o. Livno   
      Ukupna cijena iznosi: 187.235,69 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 1%;
3. "Livnoputovi" d.o.o. Livno
      Ukupna cijena iznosi: 237.729,75 KM (bez PDV-a),
4.  "Strabag" d.o.o. Sarajevo
      Ukupna cijena iznosi: 241.060,56 KM (bez PDV-a),
5.  "HP Investing" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 243.537,98 KM (bez PDV-a),
6.  "KTM Brina" d.o.o. Posušje
      Ukupna cijena iznosi: 255.137,85 KM (bez PDV-a),
 
         Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o ocjeni ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.           
 
III
 O ovoj Odluci biti će obaviješteni svi ponuditelji.
  
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.     
Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                             Dr. Jozo Ivančević