ZAKLJUČAK-Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2017.godinu

ZAKLJUČAK-Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2017.godinu

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj:3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana ­­­­­­­­­­07.12.2016.godine,   d o n o s i
 

Z A K L J U Č A K
 
  1. Utvrđuje se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2017.godinu. Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 13.12.2016.god. u  11,00 sati u prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor-Rama Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
 
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK
                                                                   Esad. E. Dželilović

Priloženi dokumenti