Preliminarna lista sa popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Preliminarna lista sa popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
Općina Prozor-Rama
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje
rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2022. godini
 
Broj: 79/22
Datum: 08.07.2022.
 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2022. godini imenovano po Rješenju, broj: 01/1-11-1161/22 od 21.04.2022. godine u skladu sa Pravilnikom o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-699/22 od 11.03.2022. u procesu provođenja Javnog poziva za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava u svrhu reguliranja subvencioniranja stambenog pitanja mladih, objavljuje
 
PRELIMINARNU
LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
Redni broj Ime i prezime Broj bodova Iznos
1. Anto Soldo 88 8.800,00 KM
2. Nikola Bošnjak 88 8.800,00 KM
3. Andrea Ćališ 87 8.700,00 KM
4. Franjo Šakota 84 8.400,00 KM
5. Željka Bulaja 84 8.400,00 KM
6. Mehmed Ahmetović 84 8.400,00 KM
7. Božana Biloš 82 8.200,00 KM
8. Franjo Franjić 82 8.200,00 KM
9. Arijana Meter 81 8.100,00 KM
10. Ivan Iličić 81 8.100,00 KM
11. Gorana Kudić 80 8.000,00 KM
12. Ivana Sičaja 79 7.900,00 KM
13. Marina Matešić 79 7.900,00 KM
14. Ana Sičaja 79 7.900,00 KM
15. Ivana Juričić 78 7.800,00 KM
16. Mahira Hodžić 78 7.800,00 KM
17. Dinko Pušić 78 7.800,00 KM
18. Kenan Bobar 77 7.700,00 KM
19. Ilija (Mijo) Šarčević 77 7.700,00 KM
20. Tomislav Selak 76 7.600,00 KM
21. Ružica Bešker 76 7.600,00 KM
22. Oliver Dolić 76 7.600,00 KM
23. Tomislav Baketarić 76 7.600,00 KM
24. Jasmin Hasanagić 75 7.500,00 KM
25. Ljiljana Brajko 75 7.500,00 KM
26. Ivica Kolakušić 74  
27. Ljubica Žuljević 74  
28. Slavica Brković 74  
29. Tadija Džolan 74  
30. Ivan Čuljak 73  
31. Kristina Cvitanović 73  
32. Damir Tubić 72  
33. Kata Burečić 72  
34. Ante Markešić 72  
35. Ilija Šarčević 72  
36. Marija Šimunović 72  
37. Marko Baketarić 70  
38. Ante Franjić 70  
39. Ivka Žuljević 70  
40. Danijela Galić 70  
41. Ivan Baraban 70  
42. Antonija Žilić 70  
43. Jasmin Đogić 70  
44. Ljuban Zelenika 70  
45. Katarina Šakota 70  
46. Vladimir Nevistić 70  
47. Anto Burić 70  
48. Katarina Jozić 70  
49. Dragan Ivandić 70  
50. Slaven Bošnjak-Šudić 70  
51. Marko Matešić 70  
52. Željka Andričić 70  
53. Antonija Juričić 70  
54. Danijela Bilić 70  
55. Tomislav Mišura 66  
56. Tomislav Džalto 66  
57. Jure Galić 65  
58. Armin Šero 65  
59. Luca Tokić 65  
60. Igor Bošnjak-Šudić 65  
61. Josip Šakota 65  
62. Marija Pavlović 65  
63. Ivan Marić 65  
64. Emil Jozić 65  
65. Ivan Bešker 65  
66. Krunoslava Topić 65  
67. Luka Babić 65  
68. Muamir Pilav 65  
69. Davor Ćališ 61  
70. Saliha Gvozden 60  
71. Anto Baketarić 60  
72. Damir Nevistić 60  
73. Dario Topić 55  
74. Ivana Šakota 55  
 
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:
1. Jure Džalto Nepotpuna dokumentacija
 
Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti podnositeljima zahtjeva na temelju ostvarenih bodova sukladno čl. 15. i 16. Pravilnika, zaključno s rednim brojem 25. rang liste.
 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti pismeni Prigovor Načelniku u roku od 7 (sedam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.