Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  14. (četrnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.1.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00  sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Program rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2018.godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visnini naknade,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor – Rama za 2017.godine,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obliku i sadržaju pečata Mjesnih zajednica općine Prozor – Rama,
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2018. godinu,
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Skupštine (7) JP „Radio Rama“ d.o.o. Prozor – Rama, 
  8. Davanje Suglasnosti o usklađenosti dodijele koncesije za izgradnju elektroenergetskog objeka fotonaponske elektrane „Solar – Rama“ sa prostorno planskom dokumentacijom i ekonomskim interesom,
  9. Informacija o stipendiranju studenata za akademsku 2016/2017. godinu,
  10. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
                                                                                     PREDSJEDNIK
                                      Esad E. Dželilović