Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  11. (jedanaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.10.2017. godine (ponedjeljak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
 1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o građevnom zemljištu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor – Rama,
 6. Prijedlog Odluke o  imenovanju predsjednika i članova radne grupe koja vrši ovlasti Skupštine poduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama,
 7. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 1.1. – 30.9.2017.godine,
 8. Informacija  o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor - Rama za period travanj – rujan 2017.godine,
 9. Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje,
 10. Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama,
 11. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor – Rama,
 12. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor – Rama,
 13. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u općini Prozor – Rama u 2016.godini,
 14. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u školskoj 2016/2017 godini,
 15. Pitanja i Inicijative vijećnika.
                                                                                                               PREDSJEDNIK
                     Esad E. Dželilović